Odredište

Odredište je dokument za upis podataka o odredištima za koje se vrši obračun locco vožnje.

Odredišta su zajednička za sve vozače za koje se radi obračun.

Prilikom upisa odredišta, osim šifre i naziva odredišta, upisuje se i udaljenost odredišta u kilometrima koja se koristi za obračun naknade u dokumentu Locco putni nalog.