Narudžba materijala

Dokument Narudžba materijala koristi se za automatsko naručivanje materijala na temelju podataka o minimalnim i maksimalnim zalihama i trenutačnom stanju zaliha.

Nakon što se upišu podaci o dobavljaču prema kojem se radi narudžba, program će automatski na narudžbenicu staviti sve one materijale odabranog dobavljača čije su zalihe manje od minimalnih zaliha. Pri tome, količina koju će ponuditi na narudžbenici, računa se tako da se zalihe dopune do njihovih maksimalnih vrijednosti.

Korisnici koji imaju otvoreno više skladišta materijala, mogu birati da li narudžbu rade samo za jedno, odabrano skladište, ili za sva skladišta istovremeno. Ako se odabere izrada narudžbe za sva skladišta odjednom, naručena će količina biti dovolja da se sva skladišta dopune do njihovih zadanih maksimalnih zaliha.

Ukoliko se narudžba radi za svako skladište posebno, tada je potrebno, prije izrade narudžbe odabrati skladište za koje se radi narudžba.

ISPIS NAZIVA MATERIJALA NA STRANOM JEZIKU
Korisnici koji koriste grupu Uvoz i u podacima o materijalima imaju upisane njihove nazive na stranom jeziku, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis naziva materijala na stranom jeziku.

ISPIS DODATNE ŠIFRE
Korisnici koji su u polje Dodatna šifra materijala ( u dokumentu Materijal) upisivali dodatne (dobavljačke) šifre roba, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis dodatnih šifri uz vlastite.


NAPOMENA
Dokumentom Narudžba materijala naručuju se samo materijali za skladište materijala. Za narudžbu trgovačke robe, potrebno je koristiti dokument Narudžba robe.