Usklađenje M

Usklađenje M je dokument za naknadno usklađenje financijske vrijednosti materijala na zalihama

Dokument Usklađenje M koristi se u situacijama kada zbog obračuna vrijednosti materijala po prosječnoj cijeni dođe do razlika između količine na zalihi i njezine vrijednosti. Npr, moguća je situacija da količina bude '0', a vrijednost zaliha ostane '0,01' kn. U takvoj situaciji potrebno je 'otpisati' 1 lipu sa skladišta kako bi kartica materijala bila 'na nuli'.

Razlike se mogu događati i u slučaju kad se koristi dokument Povratnica M, koji može utjecati na manje netočnosti u obračunu izlaza po prosječnoj cijeni. Ako se na kraju poslovne godine želi izvršiti korekcija salda, tada se koristi dokument Usklađenje M.

Dokumentom Usklađenje M upisuju se šifre i nazivi materijala, te samo financijska korekcija vrijednosti zaliha, bez korekcije količina. Obično će se knjižiti samo korekcija potražne strane, budući da razlike uglavnom proizlaze iz obračunate vrijednosti izlaza materijala po prosječnoj cijeni.

Dokument Usklađenje M knjiži:
- materijalno
- mijenja samo financijsku vrijednost zaliha, bez promjene količine
- financijsko
- konto skladišta materijala
- konto troškova materijala