Primka M

Dokument Primka M služi za evidentiranje ulaza materijala na skladište sirovina.

U polje 'Ukupna nabavna vrijednost' upisuje se ukupna nabavna vrijednost robe koja se zaprima. Unosi se iznos bez PDV-a (i bez zavisnih troškova). U tabeli materijala, u polje 'nabavna vrijednost' materijala upisuje se vrijednost bez PDV-a.

Korisnici koji prilikom nabave materijala žele u vrijednost materijala uključiti zavisne troškove, u tabelu zavisnih troškova upisuju naziv i iznos zavisnih troškova. Program će automatski na nabavnu vrijednost robe dodati i pripadajući dio zavisnih troškova.

UČITAJ S DISKETE
Ukoliko vaš dobavljač koristi program Synesis, tada vam može, uz račun, izraditi i disketu s podacima iz računa, koju možete ovdje učitati prilikom izrade primke za materijal. Umjesto da ručno upisujete podatke o matrijalima, količini i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci biti će automatski učitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o materijalima, program će automatski prepoznati i dobavljača, i to prema njegovom matičnom broju, ukoliko ste ga upisali u šifrarnik partnera, te ukoliko je vaš dobavljač u podacima o knjizi upisao svoj matični broj.
Da bi artikli s diskete bili ispravno učitani, potrebno je da su vaše šifre materijala identične šiframa roba vašeg dobavljača, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske šifre materijala' jednom upišete za odabranog dobavljača koja vaša šifra robe odgovara njegovoj šifri. Na ovaj način, program će uvijek bez problema automatski učitavati podatke o materijalima s diskete. Ukoliko se dokument Primka M nakon učitavanja s diskete neće htjeti spremiti, to znači da se na disketi nalazi neka šifra koja nije upisana u dokument 'Zamjenske šifre materijala', te da ne može pronaći odgovarajuću šifru u vašem šifrarniku materijala.

Detaljnije informacije o ovakvom načinu razmjene podataka možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci, te u dokumentu 'Zamjenske šifre materijala' u modulu Materijalno.

Dokument PRIMKA M automatski knjiži
- materijalno
- ulaz materijala na skladište
- financijsko
- obvezu za primljenu a nefakturiranu robu
- konto skladišta materijala
- konto obračunatih zavisnih troškova

Konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu ponaša se kao 'prijelazni konto'. Budući da ulazni račun za robu i zaprimanje robe na skladište nije moguće proknjižiti odjednom (jer se koriste dva dokumenta), potreban je prelazni račun koji će premostiti ova dva knjiženja. Nakon što ste proknjižili dokument Primka i izvršili unos podataka o ulaznom računu putem dokumenta URA, knjiženje ulaznog računa ćete zatvoriti preko konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu. Ukoliko su istovremeno proknjiženi svi ulazni računi i sve primke, tada će saldo konta obračuna nabave robe biti 0. Dugovni saldo konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu pokazuje da je u programu proveden ulazni račun za materijal, ali da još nije napravljena primka. Potražni saldo pokazuje da postoje upisane primke za koje još nisu proknjiženi ulazni računi.