Narudžba M

Dokument Narudžba M koristi se za naručivanje materijala.

Upisuju se naziv dobavljača, te šifre i nazivi materijala, kao i količine koje se naručuju.

Ukoliko korisnik ima više skladišta materijala, tada prije izrade narudžbe treba odabrati skladište za koje se radi narudžba.

ISPIS NAZIVA MATERIJALA NA STRANOM JEZIKU
Korisnici koji koriste grupu Uvoz i u podacima o materijalima imaju upisane njihove nazive na stranom jeziku, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis naziva materijala na stranom jeziku.

ISPIS DODATNE ŠIFRE
Korisnici koji su u polje Dodatna šifra materijala ( u dokumentu Materijal) upisivali dodatne (dobavljačke) šifre roba, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis dodatnih šifri uz vlastite.


NAPOMENA
Dokumentom Narudžba materijala naručuju se samo materijali za skladište materijala. Za narudžbu trgovačke robe, potrebno je koristiti dokument Narudžba iz grupe robno

Korisnici koji koriste grupu Upravljanje zalihama, umjesto dokumenta Narudžba M mogu koristiti dokument Narudžba materijala, koji automatski popunjava podatke o materijalima na temelju podataka o minimalnim i maksimalnim zalihama.