Primaoc

Primaoc je dokument za definiranje primaoca materijala sa skladišta materijala.

Primaoc može biti, na primjer:
- odjel u poduzeću koji prima uredski materijal
- gradilište na koje se izdaje materijal
- pogon kojem se izdaje materijal
- proizvod za čiju se proizvodnju izdaje materijal

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, u podatke o primaocu upisuju i knjigovodstveni račun na kojeg se knjiže troškovi materijala. Za svakog primaoca može se definirati drugi knjigovodstveni račun.

Kod jednostavnijih proizvodnih procesa, primaoc može biti samo jedan (npr: 'Troškovi materijala' - konto '4000').

Broj primaoca i njihova razrada ovisi o potrebama poduzeća i specifičnosti poslovnog procesa.