Nalog za izdavanje materijala

Nalog za izdavanje materijala je dokument koji se izrađuje na temelju dokumenta Izdatnica, a koristi se kao nalog skladištaru za izdavanje materijala. U dokumentu su navedeni nazivi i količine materijala, kao i oznake polica na kojima se on nalazi.

Nakon što u polje 'Broj izdatnice' upišete broj izdatnice na temelju koje radite nalog, program će automatski ispuniti ostala polja na dokumentu.

KORIŠTENJE DOKUMENTA
Ovaj dokument se aktivira samo kod korisnika koji koriste grupu Upravljanje zalihama i može se, ali i ne mora koristiti u skladišnom poslovanju. Upotreba ovog dokumenta pretpostavlja takvu organizaciju poslovanja u kojoj nalogodavac prvo izdaje dokument Izdatnica M, a nakon toga izrađuje dokument Nalog za izdavanje materijala.
S navedenim dokumentom korisnik materijala odlazi u skladište i podiže ga. Također, dokument je namijenjen za upotrebu u velikim skladištima s velikim brojem polica (regala) jer se na dokumentu uz svaki materijal nalaze oznake polica na kojima se materijal nalazi.

Dokument Nalog za izdavanje materijala ne vrši nikakva knjiženja (čak niti u materijalno knjigovodstvo), jer su knjiženja izlaza robe već obavljena upotrebom dokumenta Izdatnica M.

NAPOMENA
Za izdavanje robe na temelju dokumenta Račun-otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe P, iz grupe Prodaja
Za izdavanje robe na temelju dokumenta Otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe R, iz grupe Robno