Inventura materijala

Dokument Inventura materijala koristi se za unos podataka o inventuri skladišta materijala, te za usporedbu knjigovodstvenog i stvarnog stanja.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta, program će automatski učitati knjigovodstveno stanje za sve materijale koji se nalaze na skladištu na upisani datum. Pri tome će program automatski u polje 'stvarno stanje' upisati istu vrijednost kao i u polje 'knjigovodstveno stanje', kako bi olakšao unos podataka o stvarnom stanju na skladištu. Pri tome, ako je knjigovodstveno stanje negativno, u polje 'stvarno stanje' biti će upisana količina '0', a razlika će automatski biti izračunata kao višak na skladištu.

Nakon što program automatski pripremi podatke, vi ćete u polje 'stvarno stanje' upisivati stvarno stanje zaliha prema izvršenoj inventuri. Prilikom unosa podataka o stvarnom stanju, program će automatski izračunavati višak ili manjak na skladištu.

Dokument Inventura materijala automatski knjiži:
- materijalno
- višak i/ii manjak na skladištu materijala
- financijsko
- konto skladišta materijala (razlika viška i manjka)
- konto prihoda od viškova (za višak na skladištu)
- konto rashoda manjka (za manjak za skladištu)

NAPOMENA
Viškove i manjkove program obračunava po metodi prosječne cijene bez uzimanja u obzir stanje zaliha. Iz navedenog razloga, preporuča se se da se nakon ovog dokumenta aktivira još i dokument Automatsko poravnanje M, kako bi se vrijednost zaliha svela na svoju pravu financijsku vrijednost.

Nakon što je jednom napravljena inventura, te poslije nje i automatsko usklađenje, nije preporučljivo vršiti naknadne izmjene u podacima koji prema datumu prethode inventuri, budući da će to za posljedicu imati netočno obračunatu vrijednost u dokumentu Automatsko usklađenje (Inventura roba će se automatski uskladiti, ako se mijenja ulaz roba, dok u slučaju promjene na izlazu roba, niti ona neće biti više točna)
Stoga, ukoliko su mijenjani podaci koji su prethodili inventuri, preporuća se:
1. dokument 'Inventura roba' treba samo učitati i ponovo pospremiti
2. dokument 'Automatsko usklađenje' obrisati i ponovo napraviti s istim datumom.

UČITAJ STVARNO STANJE
Korisnici koji koriste ručne terminale (barcode čitače) za unos inventure, mogu podatke o stanju zaliha učitati sa diskete (diska) klikom na gumb 'Učitaj stvarno stanje'. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv INVENTURA.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA MATERIJALA (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
STANJE ZALIHA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala za izradu inventure.

ISPIS FINANCIJSKE VRIJEDNOSTI
Ovim parametrom se određuje da li će prilikom ispisa dokumenta biti ispisane samo količine, ili i njihove financijske vrijednosti. Za ispravan ispis financijskih vrijednosti, nužno je da je dokument spremljen prije ispisa.