Materijal

Materijal je dokument za unos podataka u šifarnik materijala koji su predmet materijalnog knjigovodstva.

U dokument Materijal upisuju se podaci o sirovinama potrebnim za izradu nekog proizvoda. Također, u šifrarniku materijala mogu biti uredski materijal (ako postoji centralno skladište uredskog materijala) i drugi materijali koji se čuvaju na skladištu, a ne služe za prodaju krajnjem kupcu.

Korisnici koji koriste grupu Porez na potrošnju, u podatke o materijalu upisuju i oznaku da li se navedeni materijal uključuje u ispis knjige šanka ili ne.

U šifranik materijala NE UNOSE se podaci o trgovačkoj robi niti o vlastitim proizvodima (ovi podaci se unose dokumentom Roba).

DODATNA ŠIFRA
U podatke o materijalima moguće je, osim glavne šifre, upisati i dodatnu šifru materijala. Ova šifra se koristi samo za pretraživanje artikala prema dodatnoj šifri, a može se koristiti kod onih korisnika koji u ovo polje upisuju, npr. originalnu šifru materijala dobavljača.

NAZIV NA STRANOM JEZIKU
Korisnici koji koriste grupu Uvoz, u podatke o materijalu mogu upisati i naziv materijala na stranom jeziku, kojeg mogu koristiti prilikom izrade narudžbenice za materijal dobavljaču iz inozemstva.

MINIMALNE I MAKSIMALNE ZALIHE
Korisnici koji koriste grupu Upravljanje zalihama, u podatke o materijalima upisuju još i slijedeće podatke:
- šifra i naziv dobavljača materijala
- minimalne i maksimalne zalihe na skladištu
- oznaku police (regala) na kojem se materijal nalazi

Minimalne i maksimalne zalihe, te šifre polica upisuju se za svako skladište materijala posebno (ukoliko korisnik ima više od jednog skladišta).