Obrazac NO1

Obrazac NO1 namjenjen je za izradu NO1 obrasca koji se uručuje radniku prilikom neisplate otpremnine.

Obrazac NO1 ne radi nikakve obračune niti preračunavanja, nego iz dokumenta 'Obračunska lista' učitava elemente obračuna otpremnine i učitava ih u NO1 obrazac.

Budući da dokument Obračunska lista nema sve nužne elemente za obračun otpremnice (broj godina, od godine-do godine,...), podaci koji se učitavaju iz obračunske liste odnose se samo na obračun doprinosa i poreza, a nedostajući podaci se moraju ručno upisati u NO1 obrazac prije njegovog spremanja.