Ponuda E

Ponuda E je dokument za izradu ponude za robu kupcima izvan Hrvatske.

Ponuda E namijenjena je za kupce iz zemalja članica EU, ali i za kupce iz ostalih zemalja (izvoz). Dokument Ponuda E jedino ne prihvaća kupce iz Hrvatske.

Ponuda E pojavljuje se u programu samo kod korisnika koji imaju uključen modul Robno (budući da je riječ o isporukama roba).

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade dokumenta, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

Informacija o tečaju i preračun na kune na ponudi su samo informativnog karaktera, te se na ponudi niti ne ispisuju. Ako se kasnije ponuda pretvara u račun, prilikom izrade računa, program će učitati novi tečaj s datumom računa i s njim će izvršiti preračun u kune.

USLUGE
Iako u modulu INO trgovina postoji posebna ponuda za usluge (Ponuda ES) , na Ponudi E je također moguće upisivati usluge. Ovu mogućnost treba koristiti samo za iskazivanje zavisnih troškova prodaje (prijevoz, poštarina,..) koje su povezane s artiklima koji su na ponudi. Za ponude za čiste usluge treba koristiti dokument Ponuda ES.

OBRAČUN PDV-A DA/NE
Ovim poljem odmah na početku dokumenta možete definirati da li se PDV obračunava ili ne. U slučaju da se PDV ne obračunava, nije potrebno na pojedinim artiklima mijenjati tarifni broj PDV-a iz redovne stope u 'Oslobođeno', jer će program automatski sve stavke obračunati kao da su oslobođene od PDV-a. Jedini izuzetak od ovog pravila su stavke koje su označene kao 'prolazne stavke'. One se uvijek iskazuju kao prolazne stavke, bez obzira da li se PDV obračunava ili ne.

KUPAC
Prilikom odabira kupca, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je kupac, ali samo ako je ona upisana u podatke o kupcu. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na ponudi dodati šifra zemlje.

Razlikovanje isporuke u EU i IZVOZA
Program razlikuje da li je riječ o isporukama unutar EU ili izvozu na temelju šifre zemlje iz koje je kupac. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i vrsta posla.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a
Ako je na dokumentu odabrano da se PDV ne obračunava, ili ako je u pojedinačnim stavkama odabran tarifni broj PDV-a vrste 'Oslobođeno PDV-a', na dokument još treba upisati i klauzulu o oslobođenju od PDV-a. Iako ova klauzula na ponudi nijee nužna, program Synesis je već traži i na ponudi, kako bi kasniji prijenos podataka iz ponude na račun bio potpun.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INTRASTAT
Korisnici modula Intrastat, ako izrađuju ponudu za kupca iz EU, u podatke o artiklima mogu upisati samo one artikle za koje su u šifarniku roba/usluga upisali šifru kombinirane nomenklature. Artikli koji nemaju upisanu šifru kombinirane nomenklature neće iti prihvaćeni na ponudi (samo ako je kupac iz EU). Iako u stvarnosti nomenklatura nije obavezna na ponudi, program ju zahtijeva odmah kako bi prijenos podataka iz ponude na račun bio izvršen sa svim potrebnim elementima.