Ponuda ES

Ponuda ES je dokument za izradu ponude za usluge kupcima izvan Hrvatske.

Ponuda ES namijenjena je za kupce iz zemalja članica EU, ali i za kupce iz ostalih zemalja (izvoz). Dokument Ponuda ES jedino ne prihvaća kupce iz Hrvatske.

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade dokumenta, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

Informacija o tečaju i preračun na kune na ponudi su samo informativnog karaktera, te se na ponudi niti ne ispisuju. Ako se kasnije ponuda pretvara u račun, prilikom izrade računa, program će učitati novi tečaj s datumom računa i s njim će izvršiti preračun u kune.

ARTIKLI
U tabelu artikala mogu se upisivati samo stavke usluga. Stavke roba ne mogu se upisivati na ovaj dokument, već u tu svrhu treba koristiti dokument Ponuda E.

OBRAČUN PDV-A DA/NE
Ovim poljem odmah na početku dokumenta možete definirati da li se PDV obračunava ili ne. U slučaju da se PDV ne obračunava, nije potrebno na pojedinim stavkama mijenjati tarifni broj PDV-a iz redovne stope u 'Oslobođeno', jer će program automatski sve stavke obračunati kao da su oslobođene od PDV-a. Jedini izuzetak od ovog pravila su stavke koje su označene kao 'prolazne stavke'. One se uvijek iskazuju kao prolazne stavke, bez obzira da li se PDV obračunava ili ne.

KUPAC
Prilikom odabira kupca, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je kupac, ali samo ako je ona upisana u podatke o kupcu. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na ponudi dodati šifra zemlje.

RAZLIKOVANJE ISPORUKA U EU I IZVOZA
Program razlikuje da li je riječ o isporukama unutar EU ili izvozu na temelju šifre zemlje iz koje je kupac. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i vrsta posla.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a
Ako je na dokumentu odabrano da se PDV ne obračunava, ili ako je u pojedinačnim stavkama odabran tarifni broj PDV-a vrste 'Oslobođeno PDV-a', na dokument još treba upisati i klauzulu o oslobođenju od PDV-a. Iako ova klauzula na ponudi nije nužna, program Synesis je već traži i na ponudi, kako bi kasniji prijenos podataka iz ponude na račun bio potpun.