PKV primka

Dokument PKV primka služi za evidentiranje ulaza vlastite robe u prodavaonicu.

Dokument PKV primka može se ispisivati na dva načina:
- Kalkulacija-primka (sa svim elementima kalkulacije)
- Samo primka (bez nabavne cijene i marže)

Način ispisa definira se parametrom 'Način ispisa'.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja II i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA IZMJENA CIJENE U CJENIKU
Prilikom izrade kalkulacije, nakon što odaberete artikal, program će vam ponuditi prodajnu cijenu koja je upisana u šifrarniku roba. Ako na kalkulaciji izmijenite ovu cijenu, program će vas, prilikom spremanja dokumenta, pitati da li da izvrši izmjenu cijene u šifarniku roba. Odgovorite li potvrdno, nova cijena će automatski biti upisana i u šifrarniku roba.

Automatska izmjena cijena događa se samo prilikom izrade novih dokumenata. Izmjena cijene je isključena prilikom modifikacije već postojećih dokumenata, kako bi se izbjeglo slučajno vraćanje starih cijena.

VAŽNO:
Prilikom promjene prodajne cijene, program NE RADI automatsku nivelaciju cijena za artikle koji već postoje na zalihama. Ukoliko postoje artikli na zalihi koji su zaprimljeni po starim cijenama, potebno je napraviti nivelaciju upotrebom dokumenta 'Promjena cijene'.

ZAVISNI TROŠKOVI
Prilikom izrade primke, nabavnoj vrijednosti robe mogu se dodati i drugi zavisni troškovi nabave. Ukoliko ih ima, u tabelu zavisnih troškova upišite podatke o svim dodatnim troškovima za koje želite uvećati nabavnu vrijednost robe. Ukupnu vrijednost zavisnih troškova program će raspodijeliti po artiklima proporcionalno njihovoj vrijednosti.

PRESKAKATI POLJA ZA UPIS MARŽE
Ako prilikom unosa podataka na primku uglavnom ne mijenjate prodajne cijene, parametrom 'Preskakati polja za upis marže' možete ubrzati unos podataka jer će program ova polja preskakati prilikom unosa. U slučaju da ipak trebate izmijeniti poneku cijenu, kursorskim strelicama se uvijek možete vratiti na polje za upis marže i izmijeniti postotak marže.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU
Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom izrade primke u nabavnu , ali i prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikl obračunava povratna naknada za ambalažu. Pri tome se javlja novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade' koji se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

UČITAJ S DISKETE
Ukoliko vaš dobavljač koristi program Synesis, tada vam može, uz račun, izraditi i disketu s podacima iz računa, koju možete ovdje učitati prilikom izrade primke. Umjesto da ručno upisujete podatke o robama, količini i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci biti će automatski učitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o robama, program će automatski prepoznati i dobavljača, i to prema njegovom matičnom broju, ukoliko ste ga upisali u šifrarnik partnera, te ukoliko je vaš dobavljač u podacima o knjizi upisao svoj matični broj.
Da bi artikli s diskete bili ispravno učitani, potrebno je da su vaše šifre robe identične šiframa dobavljača, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske šifre roba' jednom upišete za odabranog dobavljača koja vaša šifra robe odgovara njegovoj šifri. Na ovaj način, program će uvijek bez problema automatski učitavati podatke o robama s diskete. Ukoliko se dokument Primka PKV nakon učitavanja s diskete neće htjeti spremiti, to znaći da se na disketi nalazi neka roba koja nije upisana u dokument 'Zamjenske šifre roba', te da ne može pronaći odgovarajuću šifru u vašem šifrarniku.

Detaljnije informacije o ovakvom načinu razmjene podataka možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.

Dokument PKV