Normativ

Dokument Normativ koristi se za upis receptura za izradu gotovih proizvoda.

U dokument Normativ, prvo se upisuje podatak o proizvodu za kojeg se radi normativ, a nakon toga se upisuju podaci o materijalima i količinama potrebnima za izradu jednog komada proizvoda.

Korisnici koji osim troškova materijala, žele u cijenu koštanja proizvoda ukalkulirati i planske veličine ostalih troškova, mogu to učiniti upisom podataka u polja 'Indeksi vrijednosti ukalkuliranih troškova'. Program predviđa 5 indexa, i to: Rad, Energija, Amortizacija, Usluge i Ostalo. U ova polja ne upisuje se iznos u kunama, već indeks vrijednosti. Stvarni iznos ukalkuliranih troškova utvrđuje se u dokumentima Radni nalog, Radni nalog M i Radni nalog T i to na način da se index množi s vrijednošću indeksa, koja se upisuje kao parametar u dokumente tipa radni nalog. Na ovaj način se pojednostavljuje obračun ukalkuliranih troškova, budući da u slučaju promjene iznosa ukalkuliranih troškova određene vrste nije nužno mijenjati indekse u svim normativima, već se samo promijeni parametar vrijednosti indeksa.

Na primjer, u kategoriji Rad, u index se mogu upisati norma-sati za izradu pojedinog proizvoda, dok se u parametar 'Vrijednost indeksa rada u kunama' upisuje cijena jednog norma sata. Na isti način se u polje energija može upisati utrošak energije u kilovat-satima, a u odgovarajući parametar se upisuje cijena jednog kilovat-sata.

Ukoliko se neka kategorija ne želi pratiti na ovakav način, već se u indeks želi upisati stvaran iznos u kunama, tada se u parametar vrijednosti odgovarajućeg indeksa upisuje vrijednost '1'. Na ovakav način se mogu obračunavati usluge, amortizacija i slično.

NAPOMENA:
Polja za upis indeksa ne pojavljuju se u dokumentu Normativ kod korisnika koji koriste samo grupu Porez na potrošnju, bez grupe Proizvodnja.

PODACI O MATERIJALIMA
Podaci o materijalima obvezno moraju biti upisani kod korisnika koji koriste grupu 'PROIZVODNJA', budući da se obračun utroška materijala u toj grupi vrši automatski prema ovdje zadanom normativu materijala.
Korisnici koji koriste grupu 'PROIZVODNJA II' ne moraju u tabelu materijala upisivati materijale potrebne za izradu proizvoda, jer se obračun utroška materijala ne vrši prema normativu, već prema stvarnoj potrošnji, koja se evidentira putem dokumenta Izdatnica II. Ipak, ukoliko se u normativ upišu materijali (ili barem dio materijala) potrebnih za izradu proizvoda, tada se na dokumentu Izdatnica II ovi materijali mogu jednostavno učitati klikom na gumb 'Učitaj normativ'. Ovakav način rada je prikladan za one korisnike čiji se proizvodi većinom sastoje od istih materijala, ali se svaki puta malo razlikuju, bilo količinom materijala, bilo u dodatnim materijalima. Kod takvih korisnika, u tabelu materijala se mogu upisati oni materijali koji se uvijek nalaze u gotovom proizvodu, a onda se putem Izdatnice II dodatno upisuju materijali koji se razlikuju od osnovnih. Na ovaj naćin se postiže veća fleksibilnost u radu, jer je moguće na bazi istog normativa raditi varijacije proizvoda, bez da se za svaku novu varijaciju treba raditi novi Normativ, što je slučaj kod grupe 'PROIZVODNJA'.