Povrat poluproizvoda

Dokument Povrat poluproizvoda koristi se za povrat proizvoda sa skladišta veleprodaje na skladište materijala. (Za povrat poluproizvoda iz maloprodaje, koristite dokument Povrat poluproizvoda M.)

Ovaj prijenos je neophodan kod onih korisnika koji imaju proizvodni ciklus u više faza, s poluproizvodima koji, nakon što su proizvedeni, ponovo dolaze na skladište materijala kako bi ušli u novi ciklus dorade.

Budući da program Synesis nema posebno skladište poluproizvoda, te da se svaki proizvod proizveden putem dokumenata Radni nalog automatski prenosi na skladište gotovih proizvoda, neophodno je ovakve poluproizvode vratiti sa skladišta proizvoda na skladište materijala.

Budući da je šifrarnik materijala odvojen od šifrarnika proizvoda, u dokumentu Povrat poluproizvoda potrebno je za prijenos jednog artikla upisati i šifru materijala i šifru proizvoda, kako bi bio pravilno prenesen na skladište materijala.

Dokument Povrat poluproizvoda automatski knjiži:
- Robno
- storno ulaza poluproivoda na skladište
- Materijalno
- ulaz poluproizvoda na skladište
- Financijski
- storno zaduženja konta skladišta robe
- zaduženje skladišta materijala

NAPOMENA:
Poluproizvod kojise vraća na skladište materijala i prolazi fazu proizvodnje više puta, u financijskom knjigovodstvu, na kontu troškova materijala ostavlja 'dupli' promet, budući da je dva puta prošao preko njega. Dokument Povrat poluproizvoda ne može automatski stornirati ovaj promet, budući da, kad je jednom poluproizvod stigao na skladište robe, više se ne može razlučiti koji dio njegove cijene predstavlja troškove materijala, a koji su ukalkulirani ostali troškovi proizvodnje. Stoga je poželjno, na kraju poslovne godine, stornirati ovaj dvostruki promet sa konta troškova materijala, uz pomoć izvještaja 'Pregled povrata poluproizvoda' koji daje informaciju o ukupnoj količini i vrijednosti poluproizvoda koji su vraćani na skladište materijala. Na temelju ovih podataka, te na temelju pregleda troškova po artiklima, može se izračunati udio materijala koji je dva puta prošao kroz konto troškova materijala. Ovako utvrđen iznos potrebno je stornirati upotrebom dokumenta Temeljnica.