Obračun pansiona

Dokument Obračun pansiona javlja se samo kod korisnika koji imaju uključenu grupu Recepcija, a koristi se za obračun utroška materijala u hoteljerstvu samo za ručak i večeru koji se uključeni u osnovnu cijenu pansiona (polupansiona). Doručak se ne obračunava ovim dokumentom, jer se materijali za doručak direktno otpisuju upotrebom dokumenta Doručak.

Nakon što upišete datum obračuna, program će automatski učitati podatke o pansionskoj potrošnji koja je prethodno upisana dokumentima Ručak i Večera.

Na temelju normativa (koji prethodno moraju biti upisani dokumentom Normativ restorana), Obračun recepcije automatski vrši izračun potrebnih količina sirovina za izradu obroka.

OBRAČUN OSNOVICE ZA POREZ NA POTROŠNJU
Dokument Obračun pansiona namijenjen je prvenstveno za obračun utroška materijala. Budući da neki korisnici, u okviru pansionskog ručka mogu imati uključeno i piće na koje se mora obračunati porez na potrošnju, ovaj dokument, osim obračuna utroška materijala obračunava i porez na potrošnju. Osnovica za obračun poreza na potrošnju je ista kao i osnovica za obračun PDV. Iako je novim zakonom o PDV-u utvrđeno da se na usluge smještaja obračunava PDV po stopi od 13%, program prilikom obračuna osnovice za porez na potrošnju, obračun vrši na način kao da je PDV 25%. Pri tome, program za polazišnu cijenu uzima cijenu s PDV-om koja bi se u restoranu primjenjivala u slučaju da je ručak a la carte, a ne u okviru polupansiona (ili punog pansiona). Ovakav način obračuna je odabran stoga što se drugačije niti ne može utvrditi prava osnovica za obračun poreza na potrošnju, jer u cijeni pansiona nikada nije definiran točan iznos koji se odnosi na pojedine obroke, pa se niti ne može egzaktno utvrditi osnovica za porez na potrošnju. Smatramo da je jedina sigurna metoda za obračun poreza na potrošnju uzimanje iste cijene koja se naplaćuje prilikom obračuna ručka koji je serviran izvan usluga smještaja. Iz tog razloga program za obračun osnovice za porez na potrošnju uzima prodajnu cijenu s PDV-om od 25%, kako bi porez na potrošnju bio obračunat pod istim uvjetima kao i kod izvanpansionske usluge.

ISPIS OBRAČUNA POREZA NA POTROŠNJU
Korisnici koji u okviru pansionskog obroka ne uključuju pića, u dokumentu Obračun restorana niti nemaju potrebu za izračunom osnovice za porez na potrošnju. Takvi korisnici mogu isključiti ispis obračuna prodajne cijene, budući da ona služi samo za utvrđivanje osnovice za porez na potrošnju..

PP-MI-PO
Na temelju obračunatog poreza na potrošnju, program automatski generira podatke za PP-MI-PO obrazac, kao i za knjigu prometa i zaključnog stanja.

Dokument Obračun recepcije automatski knjiži:
- materijalno
- izlaz sirovina sa skladišta sirovina (po prosječnoj cijeni)
- financijsko
- razdužuje konto zaliha materijala
- zadužuje konto troškova proizvodnje
- konto troškova poreza na potrošnju
- konto obveze za porez na potrošnju