Radni nalog M

Dokument Radni nalog M koristi se za izradu radnih naloga za proizvodnju proizvoda, koji se, nakon što su proizvedeni, automatski knjiže kao ulaz na maloprodaju - modul 'Maloprodaja'. Korisnici koji koriste modul 'Maloprodaja II', umjesto radnog naloga M trebaju koristiti dokument Radni nalog PKV.

U dokument Radni nalog M unose se podaci o proizvodima i njihovim količinama koje se trebaju proizvesti, te podatak o maloprodajnoj trgovini na koje će gotovi proizvodi biti smješteni. Na temelju podataka o potrebnim sirovinama (koji su upisani dokumentom Normativ), dokument Radni nalog automatski vrši izračun potrebnih količina sirovina za izradu proizvoda navedenih u radnom nalogu. Također, dokument Radni nalog M je ujedno i Kalkulacija -primka za maloprodajnu trgovinu.

Ukoliko su u dokumentu Normativ, u polja za unos indeksa ukalkuliranih troškova proizvodnje upisane vrijednosti, dokument će osim obračuna utrošenih materijala, u cijenu koštanja uključiti i ukalkulirane vrijednosti rada, energije, amortizacije, usluga i ostalih troškova. Da bi izračun bio točan, potrebno je u parametrima upisati vrijednosti indeksa za svaku kategoriju ukalkuliranih troškova (Rad, energija, amortizacija, usluge i ostalo) Vrijednost ovih parametara mora se upisati čak i kada se ne koristi obračun ukalkuliranih troškova, jer se u suprotnom dokument ne može spremiti.

Dokument Radni nalog M automatski knjiži:
- materijalno
- izlaz sirovina sa skladišta sirovina (po prosječnoj cijeni)
- trgovačku knjigu
- zaduženje trgovine po prodajnoj vrijednosti
- financijsko
- potražuje konto skladišta materijala
- duguje i potražuje konto troškova materijala
- potražuje konto ukalkuliranih ostalih troškova proizvodnje
- duguje konto zaduženja trgovine
- potražuje konto ukalkuliranog PDV-a
- potražuje konto ukalkulirane marže