Nalog za plaćanje

Dokument Nalog za plaćanje koristi se za izradu naloga za plaćanje (obrazac HUB 3a i HUB 3)

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

Nako toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplata, te o iznosu koji se uplaćuje. Također, može se upisati i poziv na broj zaduženja i odobrenja, kao i model plaćanja.

Kad su svi podaci upisani, dokument se može spremiti i odštampati.

URA
Korisnici koji koriste grupu PDV, na dokumentu Nalog za plaćanje imaju gumb s natpisom URA. Klikom na ovaj gumb dobiva se tabela upisanih URA, iz koje se može odabrati jedna od njih, i program će je automatski učitati u obliku naloga za plaćanje. Pri tome je nužno da odabrani partner ima upisane podatke o IBAN-u (dokument Partner , grupa Osnovni podaci), kako bi se nalog mogao automatski izraditi.
Također, poziv na broj odobrenja treba biti formiran već na dokumentu URA, kako bi ga nalog za prijenos automatski učitao.

GENERIRANJE POZIVA NA BROJ ZADUŽENJA
Ovim parametrom se definira da li želite da program automatski, prilikom izrade naloga za plaćanje iz odabrane URA, generira poziv na broj zaduženja slijedeće strukture:
999-šifra partnera-potražni konto

Na temelju ovako generiranog poziva na broj zaduženja, dokument Izvod (u modulu Financijsko), automatski može izvršiti odgovarajuća knjiženja.
Ova opcija je dostupna samo onim korisnicima koji imaju modul Financijsko

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU
Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobiti će datoteku sa podacima o plaćanjima.
Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE
Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Progam automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promjenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA
Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za plaćanje'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog za plaćanje'.

PODEŠAVANJE PISAČA
Postavke pisača treba različito postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, moći ćete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listi A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'
Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole, muzeji... ), kad plaćanja idu na teret državne riznice, ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica' , kako bi mogli predati naloge na mediju u ispravnom formatu.

Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vri