Nalog za plaćanje honorara (do 2013)

Nalog za prijenos - honorari namijenjen je isključivo korisnicima grupe 'Honorari' koji putem ovog dokumenta mogu izraditi naloge za prijenos (obrazac HUB) za obračunate honorare.

Korisnici koji su definirali više od jednog žiro računa, prvo trebaju odabrati žiro račun na teret kojeg će izvršiti plaćanje.

Nakon toga, za honorare kod kojih se uplaćuju doprinosi (MIO i/ili HZZO) potrebno je upisati broj RS obrasca kojeg ste prethodno izradili i datum obračuna honorara. Za honorare kod kojih se ne uplaćuju doprinosi, broj RS obrasca se ne upisuje, već se upisuje samo datum obračuna honorara.

Nakon što ste upisali datum obračuna honorara, program će automatski u tabelu učitati podatke za izradu naloga za prijenos.

Na kraju se dokument sprema i ispisuje u željenom obliku (HUB 3a (A4), HUB 3a, HUB 3...). Izbor oblika ispisa vrši se na dijalogu za ispis dokumenta, pod opcijom 'Oblik ispisa'.

NAPOMENA

Da bi nalozi bili pravilno generirani, potrebno je prethodno u parametrima dokumenta upisati podatke o računima za uplatu doprinosa. Podaci o računima za uplatu poreza automatski se učitavaju iz dokumenta Mjesto (grupa Osnovni podaci), a podaci o žiro računima za isplatu neto honorara iz dokumenta 'Porezni obveznik' (grupa Honorar).

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU
Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobiti će datoteku sa podacima o plaćanjima.
Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE
Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Progam automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promjenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA
Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu trebaju predati obrazac 'Zbrojni nalog za prijenos'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog'.

PODEŠAVANJE PISAČA
Postavke pisača treba različito postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, moći ćete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listi A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).