Nalog za plaćanje - neoporezivi primici

Dokument Nalog za plaćanje - neoporezivi primici koristi se za izradu naloga za plaćanje neoporezivih primitaka koji se isplaćuju odvojeno od plaće, a definiraju se dokumentom Neoporezivi primici.
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaća.

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.