Nalog za plaćanje neto plaće (do 2013)

Dokument Nalog za prijenos-neto plaća koristi se za izradu naloga za prijenos za isplatu neto plaće. (obrazac HUB 1 i HUB 1-1)
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaća.

Nakon što upišete broj RS obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'
Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole, muzeji... ) ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica' , kako bi dobili dodatna polja za upis poziva na broj zaduženja. Takvi korisnici u ova polja upisuju model plaćanja i poziv na broj zaduženja samo jednom, a program podatke iz tih polja automatski prenosi u sve naloge za plaćanja.

Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vrijednost ovog parametra.

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA
Prema Uredbi Vlade od 27.04.2012. godine, svi isplatitelji plaće (osim državne riznice) dužni su na svim nalozima za isplatu plaće (neto, doprinosi, obustave...) u poziv na broj zaduženja upisati podatke sa slijedećom strukturom:

67 OIB-MMGG-X

gdje je: 67 - model plaćanja
OIB - upisuje se OIB isplatitelja
MM - mjesec za koji se isplaćuje plaća
GG - godina za koju se isplaćuje plaća
X - oznaka vrste isplate
0 - isplata plaće u cjelosti
1 - isplata prvog dijela plaće
2 - isplata drugog dijela plaće
3 - isplata koja ne podliježe doprinosu za drugi stup
4 - isplata koja ne podliježe doprinosima

Da biste mogli udovoljiti ovim zahtijevima, u program smo dodali dva nova parametra:
- Poziv na broj zaduženja
(Ima dvije vrijednosti : 'Automatski prema Uredbi' ili 'NE')
- Podatak o plaći
(odabire se vrsta isplate plaće)

Nakon što pravilno upišete podatke o plaći, program će automatski na svim nalozima ispisivati poziv na broj prema novoj Uredbi. Automatsko generiranje poziva na broj neće se izvršiti samo za korisnike Državne riznice, na koje se ova Uredba ne odnosi.

POZIV NA BROJ ODOBRENJA
Neke banke zahtijevaju da se prilikom isplate neto plaće, u poziv na broj odobrenja upiše neki specifičan broj. Da biste poziv na broj odobrenja mogli automatski učitavati, u dokumentu Djelatnik, nakon polja IBAN djelatnika, dodali smo polje 'poziv na broj odobrenja'. Ovdje treba upisati poziv na broj odobrenja koji će automatski biti učitan u platni nalog. Ovaj poziv na broj se primjenjuje samo kod isplata bez ugovora s bankom. U slučaju ugovora s bankom, poziv na broj odobrenja se učitava iz podatka koji je upisan u dokumentu Banka.

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU
Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju ili putem interneta, klikom na gumb 'Snimi na mediji' dobiti će datoteku sa podacima o plaćanjima.
Korisnici telebanking-a, naloge za plaćanje mogu snimiti na lokalni disk (obično 'C' disk), kako bi datoteku mogli poslati u banku putem telebankinga.

NAZIV DATOTEKE
Korisnici koji naloge predaju na mediju, u polje 'Naziv datoteke' moraju upisati ime datoteke koju predaju u instituciju platnog prometa. Progam automatski nudi naziv datoteke prema predloženom formatu FINA-e. Ukoliko Vaša banka ima drugačije propise, potrebno je da prije spremanja dokumenta promjenite naziv datoteke.

ISPIS ZBROJNOG NALOGA
Korisnici koji naloge za prijenos predaju na disketi, u prilogu mogu predati obrazac 'Zbrojni nalog za plaćanje'. Da biste izradili ovaj obrazac, potrebno je da prilikom izbora oblika ispisa, odaberete 'Zbrojni nalog za plaćanje'.

PODEŠAVANJE PISAČA
Postavke pisača treba različito postaviti, ovisno o tome da li se o