Univerzalni nalog za plaćanje

Dokument nalog za prijenos koristi se za izradu univerzalnog naloga za prijenos (obrazac HUB 3).

Ovaj nalog, osim za domaća plaćanja, može se koristiti i za međunarodna plaćanja, jer ima dodatna polja za upis podataka o stranoj banci, koji se ne upisuju kod domaćih plaćanja. Zato, prepručamo da se ovaj nalog koristi samo za izradu naloga za međunarodna plaćanja, a za plaćanja u zemlji preporučamo upotrebu dokumenta 'Nalog za plaćanje'.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

Nako toga, potrebno je upisati podatke o primaocima uplata, te o iznosu koji se uplaćuje. Također, može se upisati i poziv na broj zaduženja i odobrenja, kao i model plaćanja.

Na kraju se upisuju podaci o stranoj banci : BIC (SWIFT) adresa i/ili naziv banke, vrsta primatelja (pravna ili fizička osoba) te način raspodjele bankarskih troškova (BEN-troškove plaća primatelj uplate, SHA-troškove plaćaju obadvije strane i OUR- troškovi na naš teret).

U univerzalni nalog za plaćanje treba još upisati i valutu plaćanja, kao i valutu pokrića.

Kad su svi podaci upisani, dokument se može spremiti i odštampati.

PODEŠAVANJE PISAČA
Postavke pisača treba različito postaviti, ovisno o tome da li se obrasci ispisuju na matričnom pisaču, ili na laseru odnosno ink-jet pisaču. Za ispis na matričnom pisaču, koriste se obrasci s perforacijom, a svaki pojedini obrazac dugačak je točno 102 mm. Da bi matrični pisač pravilno ispisivao naloge, potrebno je prije ispisa, u driver-u pisača podesiti veličinu papira. Odaberite tzv. 'Custom' (ili 'User defined') veličinu papira i u polje širina papira upišite 1500 za HUB 3 odnosno 2100 za HUB 3a, a u polje visina 1020. (dimenzije papira upisuju se u desetinkama milimetra !!!). Na ovaj način, moći ćete bez problema ispisivati jedan po jedan nalog za prijenos.

Kod laserskih i ink-jet pisača ne postoje vodilice s perforacijom, te se na ovim pisačima može koristiti samo HUB 3a obrazac, i to samo verzija u slobodnim listovima A4 formata. Kod ovog obrasca, na svakom listi A4 formata nalaze se 3 naloga za prijenos. Prilikom ispisa naloga, pisač će uvijek izbaciti cijeli list papira, bez obzira da li je odštampan samo jedan ili sva tri naloga na stranici. Kod korištenja ovakvog obrasca, prije ispisa potrebno je odabrati veličinu stranice A4 formata. Također, u izborniku programa, potrebno je odabrati obrazac HUB 3a (A4).