Analitička kartica plaće

Ananlitička kartica plaće daje pregled svih obveza poslodavca prema radnicima (brutto, MIO, porez i prirez, neto plaća), za odabranu godinu.

U ovom dokumentu, uključene su i refundacije bolovanja, koje ste definirali dokumentom Bolovanje na teret fonda.