Automatski obračun plaće

Automatski obračun plaće je dokument za automatsko generiranje obračunskih lista za plaću.

Dokument je namijenjen korisnicima s više zaposlenih, kako bi se olakšao i ubrzao postupak izrade obračunskih lista.

Nakon štu upišete elemente za obračun plaće (period, datum obračuna i isplate plaće...) program će u tabelu automatski učitati podatke o radnicima. Pri tome će biti učitani samo oni radnici koji u dokumentu Djelatnik, u polju 'Bruto plaća' imaju upisan iznos. Dakle, ako u šifrarniku radnika (dokument Djelatnik) imate i radnike za koje više ne radite obračune (bivši radnici), tim radnicima u polje 'bruto plaća' upišite '0,00', i oni više neće biti učitavani u ovaj dokument.

Nakon što program učita podatke o radnicima, u stupac 'Redovan rad' automatski će biti upisan broj sati rada kojeg ste upisali u zaglavlju dokumenta, a u stupac 'Praznik' broj sat državnog praznika, također iz zaglavlja dokumenta. Prije nego što pokrenete generiranje obračunskih lista, pregledajte podatke o satnici i izvršite potrebne izmjene/dopune podataka. Tako, na primjer, možete dodati sate prekovremenog rada, rada noću, praznikom, nedjeljom i slično.

Nakon što ste korigirali satnicu, klikom na gumb 'Napravi obračun plaće' pokrenut ćete automatsku izradu obračunskih lista. Ako je obračunska lista uspješno napravljena, u stupcu 'Napomena' bit će upisan broj obračunske liste koja odgovara tom radniku.

Ako za nekog radnika nije upisan podatak o rednom broju obračunske liste, to znači da lista nije automatski napravljena, jer neki podaci o radniku ne zadovoljavaju kontrole (npr, pogrešna kombinacija oznake stjecatelja i primitka...), pa takvu listu trebate napraviti ručno.

POSTUPAK AUTOMATSKOG OBRAČUNA PLAĆE
Bruto plaća radnika definirana je podatkom 'Bruto plaća' koji je upisan u dokumentu 'Djelatnik'. Ovaj iznos bruto plaće program će putem 'Automatske raspodjele' raspodijeliti na upisanu satnicu i korigirati ga korištenjem koeficijenata koji su definirani dokumentom 'Naknada za rad'. Za više informacija o 'Automatskoj raspoodjeli', proučite F1:pomoć dokumenata Obračunska lista i Naknada za rad.

PARAMETRI
U parametrima dokumenta potrebno je upisati odgovarajuće šifre naknada za rad za redovan rad, prekovremeni, rad u smjenama, noćni rad i sl... Ovi parametri moraju biti upisani, kako bi program mogao satnicu koju ste upisali u ovom dokumentu pretvoriti u odgovarajuće šifre naknada za rad u dokumentu Obračunska lista.

Ako u svojem poslovanju nemate rad praznikom, noću ni u smjenama, svejedno ćete u parametre morati upisati odgovarajuću šifru naknade za rad, jer nećete moći spremiti dokument bez upisanih parametara.

Također, u parametrima dokumenta možete uključiti/isključiti prikaz polja za unos satnice za posebne naknade (rad noću, praznikom,...) ako ih ne koristite u obračunu plaće.

VAŽNO
Obračunske liste automatski generirane ovim dokumentom bit će kompletne i završene samo u 'najjednostavnijim' slučajevima. Ako, na primjer, neki od radnika ima zaštićeni račun, tada je nužno takvu obračunsku listu naknadno otvoriti i klikom na odgovarajući gumb izvršiti raspodjelu iznosa plaće na redovni i zaštićeni račun.

U svakom slučaju, preporučamo da automatski generirane liste uvijek provjerite prije nego što zaključite obračun plaće.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA KADROVI
Ovaj dokument je posebno namijenjen korisnicima koje ne koriste modul 'Kadrovi', budući da u tom modulu već postoji dokument sa sličnom svrhom, koji automatski generira isplatne liste na temelju podataka o prisutnosti na radu iz kadrovske evidencije. Stoga, korisnici koji koriste modul 'Kadrovi' i u njemu generiraju obračunske liste putem dokumenta 'Rekapitulacija radnog vremena', ne smiju koristiti i ovaj dokument, jer će u suprotnom obračunske liste biti generirane dva puta.