Kamate na 2. stup MO

Kamate na 2. stup MO je dokument za prijavu kamate na zakašnjele uplate u mirovinski fond 2. stupa.

U tabelu se upisuju podaci o iznosima kamate za svakog radnika pojedinačno.

Podaci upisani u ovaj dokument automatski se uključuju u JOPPD obrazac s datumom isplate.

U dokument nije potrebno upisivati oznaku primitka (5721) niti način isplate (0-nema isplate), jer se fiksno dopunjavaju od strane programa prilikom učitavanja u JOPPD obrazac.