Potraživanja

Potraživanja su dokument koji prikazuje strukturu potraživanja po njihovoj ročnosti.

Prilikom izrade dokumenta, potebno je odabrati konto, dospjelost potraživanja, kao i datum za kojeg se radi stanje potraživanja. Prilikom upisa konta, dozvoljena su samo ona konta koja imaju definiranu analitiku po kupcima.

IZBOR PARTNERA
Dokument je namijenjen za izradu podataka za sve partnere odjednom, ali ako želite, klikom na gumb 'Partner' možete odabrati samo jednog partnera i tada će biti prikazani podaci samo za tog partnera.

PARAMETAR 'RAZRADA RAZDOBLJA'
Ovim parametrrom se definira koliko treba biti široka razrada razdoblja. Parametar ima dvije vrijednosti: Do 90 dana i do 270 dana. U ovisnosti o vrijednosti ovog parametra, program će dati širu ili užu razradu po razdoblju. Vodite računa da ovaj parametar ima utjecaj na razradu razdoblja samo prilikom izrade novog dokumenta. Kod dokumenata koji su već napravljeni i spremljeni, ne može se naknadno mijenjati razrada.

NAPOMENA
Program potraživanja prepoznaje prema zatvarnju stavaka, U izvještaj o dospjelim i nedospjelim potraživanjima, program će uključiti sve otvorene stavke na kontima koja imaju analitiku po kupcima. Isto tako, ako odaberete prikaz podmirenih potraživanja, program će prikazati sve zatvorene stavke. Pri tome je bitan i datum zatvaranja stavaka, jer ako stavke nisu zatvorene do dana za kojeg se traži izvještaj, neće biti prepoznate sve zatvorene stavke, i izvještaj će biti netočan.

STAVKE BEZ DATUMA DOSPIJEĆA
Sve stavke koje nemaju upisan datum dospijeća, iskazuju se u 'nedospjelim' potraživanjima s datumom izrade izvještaja.