Promjena cijene

Dokument Promjena cijene koristi se za knjiženje promjena cijena u trgovačku knjigu i financijsko knjigovodstvo. Dokumentom Promjena cijene mogu se istovremeno unositi podaci za vlastitu robu (PKV) i za robu u komisiji (PKT). Prilikom knjiženja, dokument automatski razlikuje ove vrste roba.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA IZMJENA CIJENE U CJENIKU
Prilikom spremanja dokumenta, program će vas pitati da li da izvrši izmjenu cijena u šifarniku roba. Odgovorite li potvrdno, nove cijene artikala će biti upisane i u šifrarniku roba. Automatska izmjena cijena događa se samo prilikom izrade novih dokumenata. Izmjena cijene je isključena prilikom modifikacije već postojećih dokumenata, kako bi se izbjeglo slučajno vraćanje starih cijena.

NAPOMENA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, u dokument Nivelacija cijena, u polja za staru i novu cijenu upisuju uvijek CIJENU BEZ POVRATNE NAKNADE, a program automatski dodaje iznos naknade i tako formira konačnu MPC za artikle koji podliježu ovoj naknadi.

Dokument Nivelacija cijena automatski knjiži:
- trgovačku knjigu
- povećanje ili smanjenje zaduženja trgovine
- financijsko knjigovodstvo
- povećanje ili smanjenje zaduženja trgovine
- povećanje ili smanjenje ukalkulirane marže
- povećanje ili smanjenje ukalkuliranog PDV-a

Knjiženja u financijsko se provode samo za vlastitu (PKV) robu, jer se tuđa roba vodi u izvanbilančnoj evidenciji po nabavnim cijenama.