Obračun manjka i kala

Dokument Obračun manjka i kala namijenjen je za obračun dopuštenog kala i utvrđivanje prekomjernog manjka.

Da biste mogli koristiti dokument Obračun manjka i kala, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokumentima PKV višak i PKV manjak proknjižite utvrđene razlike po inventuri.

Da biste učitali podatke o kalu i manjku, potrebno je da upišete period za kojeg radite obračun. Nakon što upišete početni i završni dan perioda za obračun, program će učiniti slijedeće:

- Učitati će sve podatke o manjku koji je dokumentom 'PKV manjak'
bio proknjižen unutar zadanog perioda
- Podatke o manjku uvećati će za količine koje su već otpisane na kalo
putem dokumenta 'Kalo i lom', kako bi utvrdio ukupan manjak u periodu
- Iz dokumenta Promet PKV učitati će podatke o ukupnoj prodaji u periodu
- Za svaki artikal će izračunati maksimalno dopušteni kalo, prema prodanim količinama
(za artikle za koje u šifarniku roba nije upisan podatak o stopi kala
primijeniti će se opća stopa kala iz parametara ovog dokumenta)
- Ukupan manjak raspodijeliti će na dopušteni kalo i nedopušteni manjak
- Izračunati će nabavnu vrijednost manjka i kala metodom prosječne cijene
- izračunati će PDV na nedopušteni manjak
- za nedopušteni manjak, izračunati će i prodajnu vrijednost artikala

NEGATIVNI KALO
Prilikom izračuna dopuštenog kala, moguće je da je već iskorišteni kalo (prethodno zadan dokumentom Kalo i lom) veći od maksimalno dopuštenog. U tom slučaju, količina za izračun vrijednosti kala biti će negativna, kako bi se prekomjerno obračunati kalo smanjio na dopuštenu vrijednost.

STOPA ZA OBRAČUN KALA
Da bi program točno izračunao vrijednost dopuštenog kala, neophodno je da se u podacima o artiklima upišu podaci o dopuštenoj stopi kala za maloprodaju. Ovu stopu je potrebno ručno upisati u podatke o artiklima samo za one artikle čija se stopa kala razlikuje od standardne stope kala u maloprodaji. Za sve druge artikle nije potrebno pojedinačno upisivati stopu kala, jer se u parametrima dokumenta Obračun manjka i kala upisuje i podatak o standardnoj stopi kala za maloprodaju.

Program obračun kala radi na slijedeći način: Za sve artikle kod kojih nije upisana stopa kala u podacima o artiklima, primjenjuje opću stopu. Nakon toga, program učitava podatke o ukupnoj prodanoj količini, i na tu količinu primjenjuje stopu kala, kako bi izračunali maksimalan broj komada koji se priznaje kao dopušteni kalo. Ako je stvarni manjak veći od dopuštene količine kala, program ga dijeli na dopušteni kalo i nedopušteni manjak. Za nedopušteni manjak obračunava se osnovica i iznos PDV-a na prekomjerni manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

Dokument Obračun manjka i kala automatski knjiži:
- financijsko
- konto izvanrednog rashoda od manjkova
- konto troškova kala

OBRAZLOŽENJE AUTOMATSKOG KNJIŽENJA
Dokument Obračun manjka i kala sutomatski preknjižava samo vrijednost razlika kala, na način da ga stornira s konta rashoda manjka i prenosi na konto troškova dopuštenog kala. Ostala knjiženja nisu potrebna jer su višak i manjak već prethodno proknjiženi putem dokumenata PKV višak i PKV manjak. Također, dokument 'Kalo i lom' već je knjižio troškove kala i razduženje trgovine za one količine koje su direktno otpisane na kalo. Ovaj dokument knjiži samo korekciju kala, prijenosom dijela manjka na kalo (ili obratno, ako je prehodno zadani kalo veći od dopuštenog).

Iako ovaj dokument automat