PKV manjak

PKV manjak je dokument za knjiženje manjkova utvrđenih inventurnim listama.

Da biste mogli koristiti dokument PKV manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument PKV manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u trgovačku knjigu i financijsko knjigovodstvo, s istovremenim iskazivanjem manjka u karticama artikala.

Da biste učitali podatke o manjku, potrebno je da upišete broj i datum dokumenta, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali manjak. Pri tome se učitavaju samo podaci o PKV artiklima (vlastitoj robi).

Također, važno je napomenuti da će biti učitani podaci samo s onih inventurnih lista čiji je datum jednak datumu kojeg ste upisali u dokumentu PKV manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA
Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj prametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Dokument PKV manjak automatski knjiži:
- Trgovačka knjiga
- smanjenje zaduženja trgovine
- financijsko
- smanjenje vrijednosti robe u prodavaonici
- smanjenje ukalkuliranog PDV-a
- smanjenje ukalkulirane marže
- smanjenje ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
- konto izvanrednog rashoda za manjak (po nabavnoj vrijednost robe)

NAPOMENA
Dokument PKV manjak ne razvrstava manjak na dopušteni kalo i prekomjerni manjak, već cjelokupnu nabavnu vrijednost manjka knjiži na konto rashoda manjka (prekomjernog manjka). Korisnici koji obračun kala rade samo financijski, na ukupan promet, razliku između viška i manjka (ako je manjak veći) trebaju usporediti s ukupnim financijskim prometom trgovine, i ustanoviti da li je neto manjak u okvirima dopuštenog kala. U tom slučaju, knjiženje kala provodi se ručno, storniranjem dijela konta manjka i zaduženjem konta troškova kala, za odabrani iznos.

Korisnici koji obračun kala rade količinski, za svaki pojedini artikal, na kraju obračunskog perioda trebaju još upotrijebiti dokument 'Obračun manjka i kala'. Ovaj dokument će za promatrani period utvrditi ukupni manjak i već iskorišteni kalo (ako ste koristili dokument Kalo i lom), te ustanoviti za svaki artikal dopušteni kalo odnosno dio prekomjernog manjka za kojeg treba obračunati PDV na manjak.