Prijenos artikala

Prijenos artikala je dokument za prijenos trgovačke robe iz jedne prodavaonice u drugu. Ovim dokumentom može se istovremeno prenositi i vlastita roba (PKV) i roba u komisiji (PKT). Dokument Prijenos artikala mogu koristiti samo oni korisnici koji imaju više od jedne prodavaonice.

Na dokumentu Prijenos artikala upisuju se samo šifra i naziv robe koja se prebacuje i količina koja se prebacuje iz prodavaonice u prodavaonicu. Vrijednost robe koja se prebacuje biti će automatski obračunata prema prodajnoj cijeni robe, te će po istoj vrijednosti biti zaprimljena u drugu prodavaonicu.

NAPOMENA
Ukoliko se prijenos robe vrši između dviju prodavaonica s različitim cijenama, program će automatski izvršiti nivelaciju cijena. Za detaljnije informacije o vrstama cjenika, vidi uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU
Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom upisa prijenosa robe, u prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikl obračunava povratna naknada za ambalažu.

Radi potrebe automatskog knjiženja, u dokumentu se nalazi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade' koji se javlja čak i kod korisnika koji nemaju modul Povratna naknada, radi međusobne kompatibilnosti podataka.

Dokument Prijenos artikala automatski knjiži
- trgovačku knjigu
- storno zaduženja izlazne prodavaonice
- zaduženje ulazne prodavaonice
- financijsko
a) za vlastitu robu (PKV)
- storno zaduženja izlazne prodavaonice
- storno ukalkuliranog PDV-a izlazne prodavaonice
- storno ukalkulirane marže izlazne prodavaonice
- zaduženje ulazne prodavaonice
- zaduženje ukalkuliranog PDV-a ulazne prodavaonice
- zaduženje ukalkulirane marže ulazne prodavaonice
b) za tuđu robu (PKT)
- storno konta tuđe robe u prodavaonici izlazne prodavaonice
- konto tuđe robe u prodavaonici ulazne prodavaonice

GUMB 'UČITAJ SVE ARTIKLE'
Ovaj gumb je namjenjen za prijenos svih artikala iz jedne prodavaonice u drugu. Ova funkcija je posebno namijenjena korisnicima koji 01.4. 2013. (ili 01.07.2013.) započinju sa fiskalizacijom, pa im redni brojevi računa unutar godine moraju ponovo krenuti od broja 1. Budući da je u programu Synesis novi niz rednih brojeva moguć samo ako se otvori nova prodavaonica, takvi korisnici će otvoriti novu prodavaonicu i sve artikle iz stare prodavaonice prenijeti na novu. Da bi se izbjeglo ručno upisivanje svih artikala koji se prenose, ovaj gumb omogućuje da se svi potrebni podaci generiraju automatski.

VAŽNO !!!!
Otvaranje nove prodavaonice 01.04.2013. ima smisla samo kod onih korisnika koji NE KORISTE SYNESISPOS, nego račune izdaju na A4 formatu iz modula Maloprodaja. Korisnici koji račune izdaju putem programa SYNESISPOS, NE TREBAJU OTVARATI NOVU PRODAVAONICU, nego samo trebaju resetirati redne brojeve računa u programu SynesisPOS, otvaranjem nove knjige u programu SynesisPOS.

Klikom na gumb 'Učitaj sve artikle', program će automatski učitati stanje zaliha za sve artikle na skladištu i prenijeti će ih na drugo skladište. Prije prijenosa svih artikala, preporučamo prvo napraviti Usklađenje PKV, (i Usklađenje PKT, ako imate robu u komisiji) i Usklađenje marže, kako bi izračun i prijenos nabavne i prodajne vrijednosti robe bio točan.

Ukoliko neki od artikala ima negativno stanje zaliha, prijenos u drugu prodavaonicu izvršiti će se sa negativnom količinom. Preporučamo da prije prijenosa svih artikala napravite inventuru, i izvršite korektivna knjiženja kako u trenutku prijenosa svih artikala u drugu prodavaonicu ne bi bilo negativnih zaliha.