Prodavaonica

Dokument Prodavaonica koristi se za definiranje maloprodajnih trgovina. Da bi mogli koristiti ostale dokumente iz grupe Maloprodaja, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Prodavaonica. Za svaku prodavaonicu, u dokument Prodavaonica upisuje se po jedna stavka. Ako u poduzeću postoji samo jedna prodavaonica, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka.

Prilikom upisa podataka o prodavaonici, upisuju se šifra, naziv i adresa prodavaonice. Šifra prodavaonice određuje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.

U parametrima dokumenta Prodavaonica upisuju se svi knjigovodstveni računi koji su potrebni za automatsko knjiženje dokumenata iz grupe Maloprodaja. Korisnici koji imaju više od jedne prodavaonice, konta za automatsko knjiženje upisivati će za svaku prodavaonicu posebno, budući da se za knjiženje koriste različita konta za različite prodavaonice.

VRSTA CJENIKA
Korisnici koji imaju više maloprodaja i koji u svakoj od njih žele imati različite cijene za iste artikle, putem ovog parametra određuju koja se cijena primjenjuje u odabranoj prodavaonici. Vrijednost ovog parametra može biti 'Osnovna cijena' ili 'Cijena A', B, C ili D. Vrsta cjenika određuje se parametrom 'Vrsta cjenika' prilikom upisa podataka u dokument Prodavaonica.

Nakon što je jednom postavljena, vrijednost ovog parametra automatski se postavlja i na sve druge dokumente koji se odnose na odabranu prodavaonicu, te ih na drugim dokumentima više ne treba mijenjati. Na ovaj način, svi dokumenti iz grupe maloprodaja znaju koju cijenu trebaju koristiti prilikom rada s artiklima.

Isti cjenik može biti definiran i u više prodavaonica. Npr. prodavaonice 1,2 i 3 koriste osnovni cjenik, prodavaonica 4 cjenik A, a prodavaonice 5 i 6 cjenik B.

Nakon što je parametar 'Vrsta cjenika' jednom postavljen za određenu prodavaonicu, ne preporuča se njegovo naknadno mijenjanje, jer program ne vrši automatsku nivelaciju cijena, ako se promijeni vrsta cjenika u trgovini. Promjena ovog parametra, bez izrade nivelacije, ima za posljedicu netočno stanje trgovačke knjige, budući da je roba zadužena po jednoj cijeni, a razdužena po drugoj.

Korisnici koji imaju samo jednu prodavaonicu ili iste cijene u svim prodavaonicama, vrijednost ovog parametra trebaju postaviti na 'Osnovna cijena', što je i automatska početna vrijednost ovog parametra.

NAČIN KORIŠTENJA RAZLIČITIH CIJENA
U grupi Osnovni podaci, u dokumentu Roba/usluga, za svaki artikal se osim osnovne cijene (koja se obavezno upisuje), mogu zapisati još četiri dodatne cijene (A,B,C i D) koje se primjenjuju u različitim prodavaonicama.

Ukoliko u dodatnu cijenu nije upisano ništa, program automatski odabire osnovnu cijenu, čak i u slučaju kad je odabran, npr, cjenik B. Ovo znači da se dodatne cijene upisuju samo ukoliko se razlikuju od osnovne cijene, pa za artikle čija je cijena ista u svim prodavaonicama, dovoljno je u dokument Roba/usluga upisati samo osnovnu cijenu, bez obzira na to koji je cjenik odabran.