Povrat reversa II

Povrat reversa II je dokument za evidentiranje povrata robe na skladište koja je izdana na revers u prethodnim poslovnim godinama. Ovaj dokument treba koristiti samo za evidentiranje povrata robe iz prethodnih godina, dok za povrat robe koja je izdana u tekućoj godini treba koristiti dokument Povrat reversa.

Za razliku od dokumenta Povrat reversa, koji prilikom povrata robe automatski određuje nabavnu cijenu robe prema cijeni koja je bila iskazana na Reversu kojim je roba i izdana, dokument Povrat reversa II ne može automatski odrediti cijenu, već se ona upisuje ručno.

Prilikom unosa podataka, količine koje se vraćaju treba uvijek upisivati kao pozitivan broj.

NAPOMENA
Prilikom unosa nabavne cijene, preporuća se upis točne cijene koja je bila obračunata na originalnom reversu iz prethodnih godina. Samo na ovaj način će biti proknjižena ispravna vrijednost robe.

Dokument Povrat reversa II automatski knjiži:
- robno
- ulaz robe na skladište
- financijsko
- duguje konto skladišta
- storno duguje konto robe izdane na revers

Dokument Povrat reversa II knjiži se na skladište dugovno, kao novi ulaz, a ne kao storno izlaza. Ovakav način knjiženja je nužan jer su moguće situacije u kojima je u novoj poslovnoj godini prvi ulaz robe na skladište putem Povrata reversa II. Kad bi se Povrat reversa II knjižio kao storno izlaza (kako se, npr. knjiži dokument Povrat reversa), tada se u tom slučaju više ne bi mogla izračunati prosječna cijena za nove izlaze, jer u izračun prosječne cijene ulaze samo ulazi robe na skladište. Stoga se Povrat reversa II u programu tretira kao novi ulaz robe, a ne kao storno izlaza robe.