Radni nalog servisa

Radni nalog servisa je osnovni dokument kojim se prati poslovanje servisa.

U Radni nalog servisa upisuju se podaci o predmetu servisa, naručiocu servisa, opisu kvara, serviseru koji obavlja servis te eventualno podaci o ugovorenim radovima i rezervnim dijelovima.

Šifrarnik rezervnih dijelova i izvršenih radovima (uslugama) definira se dokumentom Roba/usluga (iz grupe Osnovni podaci).
Šifrarnik naručioca servisa definira se dokumentom Partner (iz grupe Osnovni podaci).
Šifrarnik servisera definira se dokumentom Serviser.

UGOVORENI RADOVI I REZERVNI DIJELOVI
U tabelu radova i rezervni dijelova možete, ali i ne morate upisivati podatke o ugovorenim radovima i potrebnim rezervnim dijelovima. Naime, evidentiranje stvarno utrošenih rezervnih dijelova i izvršenih radova ne vrši se kroz dokument Radni nalog servisa, nego putem posebnih dokumenata, tako da upisivanjem podataka u ovu tabelu ne mijenja se stanje zaliha.

Ako su podaci u ovoj tabeli upisani, onda će dokumenti:
- Izdatnica servisa (potrošnja rezervnih djelova) i
- Izvršeni radovi
automatski učitavati ovdje upisane podatke kako bi ubrzali evidenciju stvarne potrošnje. Naravno da se ovako učitani podaci mogu i dopunjavati i /ili mijenjati prije spremanja konačne verzije dokumenta.

VRSTA NALOGA
Ovim podatkom se definira da li je riječ o redovnom servisu koji se naplaćuje, garanciji, reklamaciji ili o servisu vlastitih artikala. Ako se za neki predmet servisa istovremeno radi više vrsta poslova (dio garancija, a dio redovni servis), tada je potrebno otvoriti više radnih naloga, svaki za pojedinu vrstu radova.

STANJE ZALIHA
Stanje zaliha uvijek pokazuje trenutno stanje, bez obzira na datum dokumenta. Također, ako naknadno mijenjate prethodno upisan dokument, u polju stanje zaliha uvijek se iskazuje trenutno stanje, čak i u slučaju da je isti artikal već iskazan na dokumentu kojeg mijenjate.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će osim provjere stanja zaliha, provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već rezervirane. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

STATUS NALOGA
Ovim poljem naloge možete rasvrstati prema njihovom statusu, kako biste si olakšali njihovo grupiranje i pretraživanje. Program momgućuje slijedeće statuse:
- U obradi
- Čeka dijelove
- Čeka preuzimanje
- Preuzet;
- Ostalo
- Storiniran

Status Storniran namijenjen je za one naloge koji su otvoreni, ali nikad realizirani (kupac odustao od servisa). Za takve naloge status treba postaviti na 'Storniran', kako prilikom zaključka godine program ne bi takve naloge prenosio u slijedeću godinu. Naime, prilikom zaključka godine, program prenosi sve nefakturirane redovne naloge, osim naloga koji imaju status 'storniran'.

NALOG IZ PRETHODNE GODINE
Ako trajanje nekog radnog naloga prelazi poslovnu godinu, pa nalog nije završen u godini u kojoj je započet, onda će program prilikom zaključka godine, učiniti slijedeće:
- prenijeti će u novu poslovnu godinu sve nezavršene naloge
- preneseni nalozi dobiti će nove redne brojeve (počevši od broja 1)
- u polje 'Broj naloga iz prethodne godine', progam će automatski upisati broj naloga kojeg je nalog nosio u prethodnojj godini

U novoj poslovnoj godini, prilikom izrade računa, program će učitati sve utrošene dijelove i izvršene radove ne samo iz tekuće poslovne godine, nego i iz knjige prethodne poslovne godine, kako bi obuhvatio sve što je izvršeno po radnom nalogu.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Radni nalog servisa ne vrši nikakva automatska knjiženja.

UČITAVANJE PONUDE
Ako je naručitelju radova prethodno izdana Ponuda servisa, podaci u radni nalog se mogu automatski učitati iz Ponude servisa. Kad je kursor na polju 'Broj ponude', potrebno je sa F11:Tabela otvoriti tabelu Ponuda, i iz nje odabrati željenu ponudu.