Dostavnica E

Dostavnica E je dokument za izradu dostavnice za robu koja se isporučuje inozemnom kupcu.

Dokument je namijenjen korisnicima koji, osim Računa E, žele imati i poseban dokument za dostavu robe, na kojem je moguće iskazati samo vrstu i količinu robe, a da pri tome cijena može, ali i ne mora biti iskazana.

Podatke u Dostavnicu E možete upisivati ručno, ali ih možete i učitavati iz dokumenta Račun E. Klikom na gumb 'Račun E', program će otvoriti tabelu svih Računa E, iz koje odaberete račun na temelju kojeg želite izraditi dostavnicu.

OBRAZLOŽENJE:
Dokument 'Dostavnica E' ponaša se različito od klasične otpremnice. Kod klasičnog robnog poslovanja uobičajeno se prvo radi otpremnica, pa na temelju nje račun. Ovdje je redosljed obrnut, jer se prvo radi Račun E, a onda Dostavnica E. Budući da se Račun E ponaša kao račun-otpremnica, sva potrebna knjiženja su već napravljena u trenutku izrade Računa E, pa sama Dostavnica E, s aspekta knjigovodstva više nije ni potrebna. Ona je ipak dodana u modul INO trgovina budući da nekim korisnicima nedostaje poseban dokument za dostavu robe, ali ju nije nužno koristiti.

Ako se koristi, treba voditi računa da Dostavnica E ne vrši nikakva knjiženja, ni u robno, ni u financijsko knjigovodstvo, niti se njezin promet ne prijavljuje ni u INTRASTAT. Sve ovo je već riješeno upotebom dokumenta Račun E, pa samu dostavnicu E treba raditi samo u slučaju kad vam je potreban poseban dokument za dostavu robe.

ISPIS CIJENE I IZNOSA
U parametrima ovog dokumenta nalaze se dva parametra 'Ispis iznosa u kunama ' i 'Ispis iznosa u valuti'. S ova dva parametra možete definirati izgled ispisanog dokumenta. Ako obadva parametra postavite na 'NE', Dostavnica E neće prikazivati nikakve cijene niti iznose za robu.