Statistički izvještaj

Statistički izvještaj je dokument koji automatski izrađuje tromjesečne statističke izvještaje na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Statistički izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za statistički izvještaj program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi statistički izvještaj. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz statističkog izvještaja koji je upisan u knjizi prethodne godine, i koji je izrađen za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate statistički izvještaj za period od 01.01-30.06, onda ćete u statističkom izvještaju ove godine, koji se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.

Podaci u statističkom izvještaju se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIHODI
01 grupe konta 750, 751,752,756,760,762,764,766,767,769
02 grupe konta 753,754,761
03 grupa konta 755,765
04 grupa konta 7832, 7833
05 grupa konta 757
06 grupa konta 74,75,76,77,78 minus AOP 01-05
07 suma AOP 01+02+03+04+05+06
RASHODI
08 grupa konta 40
09 grupa konta 710
10 grupa konta 41
11 suma AOP 12+13
12 konto 420
13 konta 421, 422, 423
14 grupa konta 461,462
15 grupa konta 43
16 grupa konta 46 bez grupa 461,462
17 klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73 minus AOP 08-16 i AOP 20
18 suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
19 grupa konta 803 i 143
20 grupa konta 467
STANJE IMOVINE I OBVEZA
21 suma AOP 22+23+24+25
22 grupa konta 30,31
23 grupa konta 60,61,62
24 grupa konta 64,65,66,68
25 grupa konta 63
26 grupa konta 10
27 grupa konta 120,121,126,1290
28 grupa konta 220,221,222,223
DODATNI PODACI
34 potražni promet bez P.S. grupe 240 bez grupe 2407 i 2409
35 dugovni promet bez P.S. grupe 140 bez grupe 1407 i 1409
36 potražni promet bez P.S. grupe 244
36 dugovni promet bez P.S. grupe 144

ostali podaci se ne učitavaju automatski već se moraju ručno upisati

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIHODI
01 grupe konta 750, 751,760,761,763
02 grupe konta 752,762
03 grupa konta 755,765
04 grupa konta 753,764
05 grupa konta 757
06 grupa konta 75,76,77,78 minus AOP 01-05
07 suma AOP 01+02+03+04+05+06
RASHODI
08 grupa konta 40
09 grupa konta 71
10 grupa konta 41 i 42
11 suma AOP 12+13
12 konto 4700
13 konta 4701 + grupa 472
14 skupine konta 441, 443, 446, 447
15 grupa konta 43
16 grupa konta 46 (bez 468) + skupine konta 440, 442, 444, 449
17 klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73,74 minus AOP 08-16 i AOP 20
18 suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
19 grupa konta 830
20 skupina 468
STANJE IMOVINE I OBVEZA
21 suma AOP 22+23+24+25
22 grupa konta 30,31
23 grupa konta 60,61,62
24 grupa konta 65,66
25 grupa konta 63
26 grupa konta 10
27 grupa konta 12
28 grupa konta 22
DODATNI PODACI
34 potražni promet bez P.S. grupe 28 bez grupe 286
35 dugovni promet bez P.S. grupe 18 bez grupe 186
36