URA - obračunani PDV pri uvozu

URA - obračunani PDV pri uvozu je dokument za knjiženje ulaznih računa za robu iz uvoza.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj ima obvezu obračuna PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%. Ukoliko se čitav (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajuća polja upišite osnovicu za sniženu stopu, a program će automatski za taj iznos umanjiti osnovicu za 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajuće rubrike na obrascu.

DRŽAVA I VALUTA
Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se i podatak o državi iz koje se vrši stjecanje. Program prihvaća samo šifre država koje nisu članice EU. Nakon države, potrebno je još upisati i valutu računa, te ukupan iznos računa u valuti.

Ako je računalo na kojem korisite program Synesis povezano na Internet, program će automatski učitati srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne učita tečaj automatski, potrebno ga je upisati ručno.


DATUM OBRAČUNA
U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.
Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

NAČIN OBRAČUNA PDV-a
Ovim parametrom se definira da li korisnik ima Rješenje PU kojim mu je dopušteno PDV kod uvoza istovemeno obračunavati i odbijati kao pretporez. Ostali korisnici, koji nemaju rješenje PU, obračunati PDV moraju prvo uplatiti u korist državnog roračuna, a tek nakon uplate ga odbijaju kao pretporez.

Vrijednost ovog parametra utjeće na način iskazivanja PDV-a kod uvoza na PDV obrascu.