Obrazac URA

Obrazac URA je dokument za automatsku izradu obrasca URA (XML datoteke) koji se šalje u Poreznu upravu zajedno s PDV obrascem.

Nakon što upišete period za kojeg izrađujete obrazac, program će automatski učitati potrebne podake, koje možete snimiti u XML datoteku klikom na gumb 'Snimi obrazac'.

ISPRAVNOST OIB-a
Prilikom izrade XML datoteke, program provjerava OIB-e, koji moraju biti dugački 11 znakova, ne smiju sadržavati slova, i akoje podatak 'Vrsta poreznog broja' postavljen na 'OIB', mora imati ispravnu kontrolnu znamenku. Ako nije zadovoljen neki od ovih uvjeta, program će prekinuti izradu XML datoteke, a tabela s podacima će se zaustaviti na retku s neispravnim OIB-om.


PODRUČJE DJELATNOSTI
U parametrima dokumenta nalazi se i podatak o 'Području djelatnosti'. Upisuje se slovna oznaka područja iz Odluke o NKD-u 2007 (NN58/2007). U nastavku dajemo popis slovnih oznaka po područjima:

A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
B RUDARSTVO I VAĐENJE
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
D OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
E OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
F GRAĐEVINARSTVO
G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA IMOTOCIKALA
H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
K FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
L POSLOVANJE NEKRETNINAMA
M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI (uključujući i računovodstvene usluge ! )
N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
O JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
P OBRAZOVANJE
Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
R UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
T DJELATNOSTI KUĆANSTAVA
U DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA