Novo zaduženje II

Novo zaduženje II je dokument kojim se ponovo zadužuje trgovina za artikle kojima je promijenjena stopa PDV-a.

Ovaj dokument se uvijek koristi u paru s dokumentom Storno zaduženja II.

Prije nego što pokrenete dokument, provjerite da li ste učinili slijedeće:
- Izvršili storno zaduženja trgovine
- Izvršili izmjenu tarifnog broja za artikle kojima se mijenja tarifni broj

Ako ste sve ovo napravili, pokrenite dokument Novo zaduženje. Upište datum zaduženja i vrstu robe (PKV ili PKT) i pritisnite gumb 'Učitaj podatke'.

Program će automatski učitati sve artikle koji su prethodno stornirani dokumentom Storno zaduženja. Pri tome će učitati istu količinu i nabavnu vrijednost robe koja je bila izražena na Storno zaduženju, a maržu, iznos pdv-a i prodajnu vrijednost robe će preračunati na temelju nove stope PDV-a.

Da bi sve ovo radilo, datum dokumenta Novo zaduženje II mora biti jednak datumu dokumenta Storno zaduženja II. Jedino će u tom slučaju podaci biti automatski učitani.

Dokument Storno zaduženja II automatski knjiži:
- maloprodaja
- novo zaduženje trgovačke knjige
- financijsko
- zaduženje trgovine po prodajnoj vrijednosti
- konto ukalkulirane marže
- konto ukalkuliranog PDV-a
- konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
- nabavnu vrijednost robe preuzima s prijelaznog konta nabavne vrijednosti

NAPOMENA:
Korisnici koji mijenjaju cijene na način da povečavaju prodajnu cijenu za iznos povećanja PDV-a, teorijski bi u stupcu 'Marža' trebali dobiti potpuno isti iznos koji je bio iskazan i na dokumentu Storno zaduženja II. U praksi to neće biti tako, posebno kod artikala čija je MPC mala. Promjena PDV-a za n% neće uvijek rezultirati i promjenom MPC-a za točno n%, zbog zaokruživanja iznosa na lipe.

U novom zaduženju trgovine, ukupna prodajna vrijednost robe mora odgovarati umnošku količine i MPC. Ukupan iznos PDV-a, a time i vrijednost robe bez PDV-a (a u konačnici i marža), ponovo se preračunavaju iz konačne prodajne vrijednosti. Zato će, posebno u slučaju artikala male pojedinačne vrijednosti, vrijednost marže biti nešto drugačija od one koja je bila iskazana u dokumentu Storno zadužanja.