Inventura po policama

Dokument Inventura po policama namijenjena je za izradu inventure roba po policama na kojima se roba nalazi.

Nakon što upišete šifru police, program će automatski učitati podatke o svim robama koje se nalaze na odabranoj polici.

Ako u polje 'Šifra police' ne upišete ništa, tada će biti učitane sve one robe za koje nije upisana šifra police u matičnim podacima o robama (dokument Roba/usluga).

Prilikom učitavanja podataka, program će automatski učitati knjigovodstveno stanje za sve artikle koji se nalaze na skladištu. Pri tome će program automatski u polje 'stvarno stanje' upisati istu vrijednost kao i u polje 'knjigovodstveno stanje', kako bi olakšao unos podataka o stvarnom stanju na skladištu. Pri tome, ako je knjigovodstveno stanje negativno, u polje 'stvarno stanje' biti će upisana količina '0', a razlika će automatski biti izračunata kao višak na skladištu.

Nakon što program automatski pripremi podatke, vi ćete u polje 'stvarno stanje' upisivati stvarno stanje zaliha prema izvršenoj inventuri. Prilikom unosa podataka o stvarnom stanju, program će automatski izračunavati višak ili manjak na skladištu.

Dokument Inventura po policama automatski knjiži:
- robno
- višak i/ii manjak na skladištu roba
- financijsko
- konto skladišta (razlika viška i manjka)
- konto prihoda od viškova (za višak na skladištu)
- konto rashoda manjka (za manjak za skladištu)

NAPOMENA
Viškove i manjkove program obračunava po metodi prosječne cijene bez uzimanja u obzir stanje zaliha. Iz navedenog razloga, preporuča se se da se nakon ovog dokumenta aktivira još i dokument Automatsko poravnanje, kako bi se vrijednost zaliha svela na svoju pravu financijsku vrijednost.

Nakon što je jednom napravljena inventura, te poslije nje i automatsko usklađenje, nije preporučljivo vršiti naknadne izmjene u podacima koji prema datumu prethode inventuri, budući da će to za posljedicu imati netočno obračunatu vrijednost u dokumentu Automatsko usklađenje (Inventura roba će se automatski uskladiti, ako se mijenja ulaz roba, dok u slučaju promjene na izlazu roba, niti ona neće biti više točna) Stoga, ukoliko su mijenjani podaci koji su prethodili inventuri, preporuća se:
1. dokument 'Inventura po policama' treba samo učitati i ponovo pospremiti
2. dokument 'Automatsko usklađenje' obrisati i ponovo napraviti s istim datumom.