Inventura po grupama roba

Dokument 'Inventura po grupama roba' omogućuje izradu inventure razrađeno po grupama roba iz osnovnih podataka. Ovim dokumentom se inventura ne vrši za sve artikle odjednom, nego za svaku pojedinu grupu roba. Na ovaj način, korisnici koji imaju veliki broj artikala mogu umjesto jednog velikog dokumenta (Inventura roba) izraditi više manjih dokumenata, za svaku grupu roba posebno.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta te šifru grupe roba za koju želite napraviti inventuru, program će automatski učitati knjigovodstveno stanje za sve artikle odabrane grupe robea koji se nalaze na skladištu. Pri tome će program automatski u polje 'stvarno stanje' upisati istu vrijednost kao i u polje 'knjigovodstveno stanje', kako bi olakšao unos podataka o stvarnom stanju na skladištu. Pri tome, ako je knjigovodstveno stanje negativno, u polje 'stvarno stanje' biti će upisana količina '0', a razlika će automatski biti izračunata kao višak na skladištu.

Nakon što program automatski pripremi podatke, vi ćete u polje 'stvarno stanje' upisivati stvarno stanje zaliha prema izvršenoj inventuri. Prilikom unosa podataka o stvarnom stanju, program će automatski izračunavati višak ili manjak na skladištu.


Dokument Inventura roba automatski knjiži:
- robno
- višak i/ili manjak na skladištu roba
- financijsko
- konto skladišta (razlika viška i manjka)
- konto prihoda od viškova (za višak na skladištu)
- konto rashoda manjka (za manjak za skladištu)

NAPOMENA
Viškove i manjkove program obračunava po metodi prosječne cijene bez uzimanja u obzir stanje zaliha. Iz navedenog razloga, preporuča se se da se nakon ovog dokumenta aktivira još i dokument Automatsko poravnanje, kako bi se vrijednost zaliha svela na svoju pravu financijsku vrijednost.

Nakon što je jednom napravljena inventura, te poslije nje i automatsko usklađenje, nije preporučljivo vršiti naknadne izmjene u podacima koji prema datumu prethode inventuri, budući da će to za posljedicu imati netočno obračunatu vrijednost u dokumentu Automatsko usklađenje (Inventura roba će se automatski uskladiti, ako se mijenja ulaz roba, dok u slučaju promjene na izlazu roba, niti ona neće biti više točna) Stoga, ukoliko su mijenjani podaci koji su prethodili inventuri, preporuća se:
1. dokument 'Inventura roba' treba samo učitati i ponovo pospremiti
2. dokument 'Automatsko usklađenje' obrisati i ponovo napraviti s istim datumom.

NAPOMENA 2
Ako se inventura vrši upotrebom ovog dokumenta, tada se ne koristi dokument 'Inventura roba'.