Obračun naknade za šume

Obračun naknade za šume namijenjen je za godišnji obračun naknade za općekorisne funkcije šuma.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćene naknade za općekorisne funkcije šuma (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun naknade. Pri tome vodite računa ta se posebno upisuje stopa za slijedeću godinu (jer se u 2021. godini mijenja).

Obračun naknade se računa samo u slučajevima kad je godišnji prihod veći od 3.000.000,00 kn, pa i program radi obračun akontacije samo za iznose ukupnog prihoda veće od 3.000.000 kn.

OBRAČUN AKONTACIJE
Akontacije za slijedeću godinu računaju se samo u slučajevima kad je godišnji prihod veći od 7.500.000 kn, pa i program radi obračun akontacije samo za iznose ukupnog prihoda veće od 7.500.000 kn.

Obračun naknade za šume automatski knjiži:
- financijsko
Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina,
ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA
a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja
- konto troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za općekorisne funkcije šuma

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE
a) ako ostaje razlika za uplatu
- konto troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za općekorisne funkcije šuma
b) ako ostaje razlika za povrat
- storno troškova naknade za općekorisne funkcije šuma
- konto potraživanja za previše plaćenu naknadu za općekorisne funkcije šuma