Rekapitulacija radnog vremena

Dokument Rekapitulacija radnog vremena namijenen je za izradu rekapitulacije radnih sati za zadano razdoblje (mjesec, tjedan,...)

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg želite obračun, program će automatski izraditi tabelu radnih sati radnika prema podacima koji su prethodno upisani dokumentom 'Evidencija radnog vremena'.

NAPRAVI OBRAČUN PLAĆE
Korisnici koji imaju naš modul Plaća, klikom na gumb 'Napravi obračun plaće' mogu zadati automatsku izradu Obračuna plaće (iz modula PLAĆA) s podacima o radnom vremenu koji su iskazani u ovoj rekapitulaciji. Da bi obračun plaće bio ispravan, potrebno je pravilno definirati Naknade za rad (iz modula Plaća) koje se moraju navesti u parametrima ovog dokumenta:

ŠIFRA NAKNADE ZA REDOVAN RAD
U modulu Plaća, u dokumentu Naknada za rad, naknada za redovan rad mora biti definirana na slijedeći način:
način obračuna: Bruto iznos
automatska raspodjela: DA-u fondu sati
faktor obračuna : 1,00

ŠIFRA NAKNADE ZA PREKOVREMENI RAD
U modulu Plaća, u dokumentu Naknada za rad, naknada za prekovremeni rad mora biti definirana na slijedeći način:
način obračuna: Bruto iznos
automatska raspodjela: DA-izvan fonda sati
faktor obračuna : veći od 1,00 (npr 1,30)

ŠIFRA NAKNADE ZA ZASTOJ U RADU
U modulu Plaća, u dokumentu Naknada za rad, naknada za zastoj u radu mora biti definirana na slijedeći način:
način obračuna: Bruto iznos
automatska raspodjela: DA-u fondu sati
faktor obračuna : 1,00
(ako ne očekujete korištenje ove vrste naknade, ili zastoj ne želite posebno iskazivati, u parametre , za zastoj, upišite šifru naknade za redovan rad)

ŠIFRA NAKNADE ZA ŠTRAJK - vrijedi isto kao i za naknadu za zastoj

ŠIFRA NAKNADE ZA LOCKOUT - vrijedi isto kao i za naknadu za zastoj

ŠIFRA NAKNADE ZA RAD NEDJELJOM
U modulu Plaća, u dokumentu 'Naknada za rad', naknada za rad nedjeljom mora biti definirana na slijedeći način:
način obračuna: Bruto iznos
automatska raspodjela: DA - izvan fonda sati
faktor obračuna : manji od 1,00 (npr 0,30)
(rad nedjeljom je već iskazan kroz redovno radno vrijeme, pa je osnovna plaća već obračunata. Ovom naknadom se obračunava samo dodatak na plaću za rad nedjeljom ! )

ŠIFRA NAKNADE ZA RAD PRAZNIKOM
- isto kao i za rad nedjeljom

ŠIFRA NAKNADE ZA RAD NOĆU
- isto kao i za rad nedjeljom

ŠIFRA NAKNADE ZA RAD U SMJENAMA
- isto kao i za rad nedjeljom

ŠIFRA NAKNADE ZA DVOKRATNI RAD
- isto kao i za rad nedjeljom

ŠIFRA NAKNADE ZA OSTALE NAKNADE
- isto kao i za rad nedjeljom
- značenje 'Ostalo' korisnik sam definira prema vlastitoj potrebi.

Ukoliko ste sigurni na nikada nećete imati neku od dodatnih naknada za rad (noćni, u smjenama, dvokratno), u parametre upišite bilo koji šifru naknade za rad, jer svi parametri obavezno moraju biti popunjeni, bez obzira da li se koriste ili ne.

PRIPRAVNOST
Prilikom automatske izrade Obračuna plaće, program ne prenosi podatke o naknadi za sate pripravnosti, jer se ona obično ne može automatski izračunati putem koeficjenta.


PROMJENE NAKON 01.07.2015. (U PRIMJENI DO 01.10.2015.)

Pravilnikom o sadržaju plaće, naknade plaće i otpremnine (NN 32/2015) propisana je obveza uručivanja IP1 i NP1 obrazaca radnicima. Ovi obrasci, nažalost, na drugačiji način od evidencije radnog vremena iskazuju elemente plaće, pa u određenim slučajevima više nije moguće koristiti ovaj dokument bez dodatnih ručnih korekcija na obračunskim listama.

Naime, Evidencija radnog vremena u stupcima 'redovni rad' i 'prekovremeni rad' iskazuje ukupan redovni i prekovremeni rad, bez obzira da li je on bio danju, noću, praznikom ili nedjeljom, dok se rad noću, nedjeljom, praznikom, iskazuje kao dodatak na plaću.

S druge strane, obrasci IP1 i NP1 razdvajaju redovni rad od redovnog rada noću i redovnog rada praznikom, (isto vrijedi i za prekovremeni rad), pa se rad noću i praznikom više ne može promatrati kao dodatak na plaću, nego kao zasebna vrsta radnog vremen