Naknada za rad

Naknada za rad je dokument kojim se upisuju različite vrste naknada za rad, odnosno radnog vremena, kao što su 'redovan rad', 'prekovremeni rad', 'bolovanje na teret poslodavca', itd...

U podatke o naknadi za rad upisuju se podaci o načinu obračuna (prema satnici ili prema zadanom brutto iznosu), o načinu obračuna naknade za minuli rad (DA/NE), te o koeficijentu obračuna za one vrste naknada koje se uvećavaju ili umanjuju za određeni postotak (bolovanja, prekovremeni rad, itd...).

Podaci o naknadama za rad koriste se prilikom izrade obračuna plaće.

NAČIN OBRAČUNA
Prilikom unosa podataka o naknadama za rad, potrebno je odrediti način obračuna, odnosno utvrditi da li se naknada upisuje kao fiksni brutto iznos prilikom obračuna plaće, ili se računa prema broju radnih sati kao umnožak broja radnih sati, vrijednosti jednog radnog sata i 'faktora obračuna'.

Ako je odabran obračun prema zadanom brutto iznosu, moguće je koristiti i funkciju 'AUTOMATSKE RASPODJELE'. Kod ovog načina obračuna, na dokumentu Obračun plaće, program ukupnu brutto plaću (koja se upisuje u dokumentu Djelatnik, u polje 'Brutto plaća') automatski raspodjeljuje na pojedine stavke (redovan rad, godišnji odmor, bolovanje na teret poslodavca, prekovremeni rad, noćni rad, itd...)
Kod ovakvog načina obračuna potrebno je za svaku vrstu radnog vremena definirati da li ulazi u automatsku raspodjelu, te ako ulazi, da li predstavlja sastavni dio fonda sati, ili je izvan fonda sati.

Na primjer, naknade za redovan rad, noćni rad, rad u smjenama i bolovanje na teret poslodavca ulaze u fond sati, pa za ove naknade indikator 'Automatska raspodjela' treba postaviti na 'Da-u fondu sati'.

Za prekovremeni rad, koji nije dio fonda sati, ali ulazi u automatsku raspodjelu, indikator 'Automatska raspodjela' treba postaviti na 'Da-izvan fonda sati'.

Za naknade kao što je regres i slična davanja (godišnje nagrade,...) u indikator 'Automatska raspodjela' treba upisati 'Ne', jer se one ne izračunavaju na temelju fonda sati.

Automatska raspodjela radi na slijedeći način:

- prvo u dokumentu Djelatnik, u polje 'Brutto plaća' treba upisati standardnu mjesečnu brutto plaću za redovan fond sati
- u dokumentu 'Naknada za rad' treba odabrati način obračuna prema 'brutto iznosu' i pravilno postavili indikatore 'automatska raspodjela'.
- u dokumentu 'Naknada za rad' treba upisati 'faktore obračuna' (na primjer, 1.00 za redovan rad, 1.50 za prekovremeni, 0.8 za bolovanje i slično)
- u dokumentu Isplatna lista, u tabelu naknada za rad upisuju se naknade za rad i njihova satnica, ali bez iznosa, i nakon što se upišu, klikom na gumb 'Automatska raspodjela' program će automatski izvršiti raspodjelu zadanog brutto iznosa porema satnici i koeficjentima obračuna.

Pri tome će ukupan iznos plaće biti raspodijeljen na satnicu koja je unutar fonda sati a ta satnica će biti uvećanna ili umanjena za koeficjent obračuna (ako se razlikuje od 1.0). Konačna brutto plaća dodatno će biti uvećana za one naknade koje su izvan fonda sati (prekovremeni rad)

PRIMJER OBRAČUNA:

Naknada za rad broj sati vrsta obračuna automatska raspodjela koeficjent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
redovan rad 100 brutto iznos u fondu satu 1.00
rad noću 50 brutto iznos u fondu sati 1.30
prekovremeni 50 brutto iznos izvan fonda sati 1.50

S zadanom brutto plaćom od 3.000 kn, nakon automatske raspodjele, isplatna lista će izgledati ovako:

Ukupan fond sati za mjesec je 100 (redovni rad) +50 (noćni rad) = 150
Iznos brutto plaće po satu je 3000 kn/150 sati = 20 kn/sat

redovan rad 100 sati * 20 kn * koeficjent 1.00 = 2.000 kn
rad noću 50 sati * 20 kn * koeficjent 1.30 = 1.300 kn
prekovremeni 50 sati