Račun HP

Račun HP namijenjen je za izdavanje računa pravnim i fizičkim osobama obveznicima PDV-a.

Za razliku od Računa H, Na računu HP pojedinačne cijene i iznosi su iskazani bez PDV-a, a PDV je obračunat zbirno, na ukupni iznos računa.

Također, na Račun HP moraju se još upisati i podaci o tvrtki na koju glasi račun.

U svemu drugome, Račun HP je jednak Računu H.


Za račun HP, oznaka vrste dokumenta u pozivu na broj je '33'.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.