Račun za predujam

Dokument Račun za predujam koristi se u slučajevima kada je primljen novac unaprijed, prije nego je dobro isporučeno ili usluga obavljena.
Ako se račun izdaje u istom mjesecu kada je primljen i predujam, ne treba ispostavljati račun za predujam, već je dovoljan samo račun.

Dokument Račun za predujam automatski knjiži:
- FINANCIJSKO
- storno konto kupca potražno (prenosi primljenu doznaku od kupca)
- obveza za primljene avanse
- obveza za PDV za primljene avanse
- PDV
- Obrazac I-RA
- KPI (samo za obrtnike)
- iznose plaćanja upisane u tablicu plaćanja


ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.