Zbrojni račun

Zbrojni račun je dokument za izdavanje računa namijenjen korisnicima koji učestalo isporučuju robu (npr. svakodnevno) putem dokumenta Otpremnica, a fakturiraju periodično, za više otpremnica odjednom.

Dokument Zbrojni račun aktivira se samo kod onih korisnika koji koriste grupu Robno.

Nakon što upišete period za kojeg želite izvršiti fakturiranje i odaberete kupca, program će automatski u tabelu artikala učitati sve artikle koji su isporučeni u zadanom periodu. Također, u tabelu otpremnica će učitati brojeve i datume otpremnica prema kojima je izvršeno fakturiranje.

VAŽNO: dokument Zbrojni račun ima slijedeća ograničenja:

Prilikom učitavanja podataka iz otpremnica, program učitava samo šifre roba i količine, dok cijenu robe određuje prema trenutno upisanoj cijeni u šifarniku roba i usluga. Ako je za određenog kupca definiran postotak rabata ili primjena neke od dodatnih cijena (Cjena A, B, C ili D) , program će na sve artikle primjeniti definirani rabat, odnosno neku od odabranih dodatnih cijena.

Također, kod izrade zbrojnog računa, program ne uzima u obzir rabate iskazane a pojedinim otpremnicama, već na sve artikle primjenjuje jedinstven rabat u trenutku izrade računa.

Stoga, u slučaju promjene ugovorenog rabata ili prodajnih cijena, preporuča se da se prvo izvrši izrada svih zbrojnih računa po starim cijenama, pa se tek nakon toga u šifarnik roba/usluga upisuju nove cijene ili mijenja stopa rabata . U suprotnom, sve isporuke će biti obračunate po novim cijenama, (ili s novim rabatom) bez obzira na to kada su bile isporučene.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA
Ako je dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana drugačija cijena za kupca, takva cijena biti će primjenjena u ovom dokumentu.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:
Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_Računa

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.
Broj_Dokumenta predstavlja redni broj računa.
Tip_Računa označava o kojem se računu radi

Za dokument Zbrojni račun, tip računa je '13'.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Zbrojni račun automatski knjiži:
- financijsko knjigovodstvo
- Potraživanje od kupca
- Prihod od prodaje
- Obvezu za PDV
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.
- Knjigu primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
- plaćene iznose iz tabele plaćanja

STORNIRANJE RAČUNA
Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje računa. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na tekući datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja biti će postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kvačica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RAČUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne.
Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog račun