Račun M

Račun M namijenjen je za izdavanje računa za prodaju sirovina.

Budući da prodaja sirovina nije uobičajena poslovna aktivnost, već korisnici samo ponekad imaju potrebu za ovakvim računom, ponašanje dokumenta Račun M donekle se razlikuje od drugih računa u programu Synesis.

Kao prvo, u šifarniku materijala nije obavezno za svaki materijal upisati prodajnu cijenu (jer u mnogim situacijama ona nije neophodna). Također, u šifarniku materijala ne upisuje se tarifni broj PDVa kojem pripada određeni materijal, budući da je prodaja materijala rijetka pojava.

Stoga se cijena i tarifni broj pdv-a mogu upisati tek prilikom izrade računa.

Ipak, za korisnike koji češće prodaju materijale, u šifarniku materijala postoji polje za upis prodajne cijene (bez pdv-a), i ako se ona upiše, biti će automatski ponuđena prilikom izrade Računa M.

Tarifni broj PDV-a za sirovine je u večini slučajeva 22%, pa je stoga u parametrima dokumenta dodan parametar 'Tarifni broj PDV-a'. Ovaj parametar ubrzava izradu Računa M na način da prilikom unosa podataka o materijalima u Račun M, automatski u polje 'Tarifni broj PDV-a' postavlja vrijednost koja je odabrana parametrom.

Dokument Račun M automatski knjiži:

- Materijalno
- izlaz materijala sa skladišta
- financijsko
- potraživanje od kupaca
- obvezu PDV-a
- prihod od prodaje sirovina
- razduženje konta skladišta
- prijenos nabavne vrijednosti na troškove prodanih sirovina
- PDV
- knjigu izlaznih računa
- OBRT
- knjigu primitaka i izdataka (samo za plaćene iznose)
- saldakonti
- knjigu izlaznih računa


STORNIRANJE RAČUNA
Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje računa. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na tekući datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja biti će postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kvačica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RAČUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne.
Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog računala, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj računa u trodjelnoj formi (koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na računu se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je način plaćanja 'Transakcijski račun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih računa, onda se na takvom računu ZKI ne pojavljuje.

Jedinstveni identifikator računa (JIR) pojavljuje se na računu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena, U slučaju da račun nije fiskaliziran (npr, ne radi internet), račun se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prili