PKT promet

Dokument PKT promet koristi se za upis podataka o ostvarenom prometu robe u komisiji.

Podaci o ostvarenom prometu mogu se unijeti u dokument PKT promet na četiri načina:

1. način - ručni upis
Ovaj način unosa podataka koristi se kada se računi izdaju bez upotrebe programa Synesis odnosno bez upotrebe programa SynesisPOS (dakle, paragon blokovi, neka druga POS kasa,...).

2. način - učitavanje prometa ostvarenog putem dokumenta Gotovinski račun.
Ukoliko gotovinske račune izdajete upotrebom dokumenta Gotovinski račun iz grupe Maloprodaja, tada se suma prometa ostvarenog u jednom danu automatski učitava iz dokumenata Gotovinski račun u dokument Promet prodavaonice. U sumu se uključuju i prometi ostvareni upotrebom dokumenta 'R račun'.

3. način - učitavanje diskete iz programa SynesisPOS
Treći mogući način izdavanja računa i unosa prometa trgovine je upotreba našeg programa SynesisPOS.
Program SynesisPOS je cjelovita POS kasa, koja podatke o artiklima preuzima iz programa Synesis, te na kraju radnog dana, podatke o prometu vraća u program Synesis. Prijenos podataka može biti putem diskete, ili bilo kojeg drugog medija. Ukoliko se program SynesisPOS i program Synesis koriste na istom računalu, ili na računalima koja su povezana kroz mreži, prijenos podataka se može obaviti i preko diska računala, bez upotreba disketa.

4. način - učitavanje podataka direktno iz programa SynesisPOS
Ovaj način učitavanja podataka je moguć samo ako su programi Synesis i SynesisPOS povezani. (Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SyensisPOS nalaze se u 'Najčešćim pitanjima'.). U tom slučaju, program će automatski iz programa SynesisPOS učitati ukupne podatke o prometu bez potrebe da se u programu SynesisPOS prethodno napravi disketa s podacima.

5. način - učitavanje iz VP računa
Potreban je ako se kupcima pravnim osobama izdaje Račun VP. Ovaj obračun je dodatni obračun, pa za isti datum treba napraviti i standardni obračun, te obračun za Račune VP, ako ih u tom danu ima.

Da bi dokument PKT promet znao na koji način se učitavaju podaci, potrebno je u prametrima dokumenta postaviti vrijednost parametra 'Način unosa podataka' na jednu od ove četiri opcije. Ovisno o tome koju opciju odaberete, dokument PKT promet će, kad pokrenete upis novog dokumenta, učiniti jednu od ove četiri stvari:
- tražiti disketu s podacima o prometu programa SynesisPOS
- automatski učitati podatke iz dokumenata Gotovinski račun
- automatski učitati podatke iz programa SynesisPOS
- ništa neće uraditi, nego će čekati da upišete podatke ručno

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja II i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU
Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom upisa prometa trgovine, u prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikl obračunava povratna naknada za ambalažu. Prilikom automatskog učitavanja prometa program automatski učitava sve potrebne podake, uključujući i iznos povratne naknade. Pri tome se javlja novi parametar, 'Povratna naknada naplaćena od kupaca' koji se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Ako se u promet trgovine upisuje postotak ili iznos popusta, program popust obračunava samo na cijenu bez povratne naknade, jer je povratna naknada zakonom propisana u fiksnom iznosu, pa se na nju niti ne može obračunavati popust.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument PKT promet automatski knjiži:
- trgovačku knjigu
- razduženje trgovine za ostvareni promet
- storno zaduženja trgovine za nivelaciju cijena za odobrene popuste u prodaji