Obračun restorana

Dokument Obračun restorana koristi se za obračun utroška repromaterijala u ugostiteljstvu.

U dokument Obračun restorana unose se podaci o proizvodima i njihovim količinama koje se trebaju proizvesti. Na temelju podataka o potrebnim sirovinama (koji su prethodno upisani dokumentom Normativ), dokument Obračun restorana automatski vrši izračun potrebnih količina sirovina za izradu proizvoda navedenih u obračunu.

NAČIN UČITAVANJA PODATAKA
Podaci se mogu upisivati ručno, učitati iz datoteke (diskete) napravljene u programu SynesisPOS ili direktno učitati iz programa SynesisPOS, ako je on povezan s programom Synesis. (Detalje o povezivanju programa Synesis i SynesisPOS vidi u 'Najčešćim pitanjima'). Četvrti način učitavanja podataka je 'Učitavanje iz Računa U'. Način unosa podataka određuje se u parametrima dokumenta, parametrom 'Način unosa pdataka'.

Ako je odabran 'Ručni unos', tada se podaci o prometu upisuju ručno.

Ako je odabrano 'Učitavanje sa diskete', tada se podaci učitavaju iz datoteke koja je napravljena u programu SynesisPOS.

Ako je odabrano 'Učitavanje iz SynesisPOS-a', program će automatski učitavati podatke o prometu, nakon što upišete datum za kojeg želite učitati promet.

Ako je odabrano 'Učitavanje iz Računa U', program će automatski učitati podatke o prometu koji je fakturiran putem Računa U, nakon što upišete datum za kojeg želite učitati promet.

IZNOS POPUSTA
Ukoliko je prilikom naplate računa gostu odobren popust, u polje 'Iznos popusta' upisuje se ukupan iznos popusta koji je odobren za odabrani artikal. Podatak se upisuje ručno samo ako se promet upisuje ručno.

Na temelju podataka iz ovog dokumenta, automatski se može dobiti PP-MI-PO obrazac, kao i knjiga prometa i zaključnog stanja.

Dokument Obračun restorana automatski knjiži:
- materijalno
- izlaz sirovina sa skladišta sirovina (po prosječnoj cijeni)
- financijsko
- konto zaduženja restorana za ostvareni promet
- Konto prihoda restorana - pdv 22 %
- Konto prihoda restorana - pdv 0 %
- Konto obveze za porez na potrošnju
- Konto obveze za PDV
- razdužuje konto zaliha materijala
- zadužuje konto troškova proizvodnje
- PDV
- Knjigu IRA za ostvareni promet restorana (samo za R1 obveznike)

NAPOMENA
Prilikom učitavanja prometa iz Računa U, program automatski knjiži samo konto skladišta materijala i konto troškova materijala. Ostala knjiženja se ne vrše, budući da ih je već automatski proknjižio dokument Račun U. U tom slučaju se ne vrši niti knjiženje u knjigu IRA, iz istog razloga.

Za korisnike obrtnike, koji izdaju R2 račune, ne knjiži se automatski knjiga IRA, budući da program nema informaciju o načinu plaćanja, te ne dospijeva cjelokupan promet odmah i kao obveza za PDV, ako je plaćanje izvršeno kreditnom karticom, čekom i slično... U tom slučaju, upis u knjigu IRA treba obaviti ručno, putem dokumenta IRA u grupi PDV.