Promet usluga

Dokument Promet usluga koristi se za evidentiranje ostvarenog prometa usluga u maloprodaji. Ovaj dokument koriste samo oni korisnici koji u maloprodajnom objektu, osim prodaje roba obavljaju i neke usluge (npr. fotokopiranje...)

Podaci o ostvarenom prometu mogu se unijeti u dokument Promet usluga na četiri načina:

1. način - ručni upis
Ovaj način unosa podataka koristi se kada se računi izdaju bez upotrebe programa Synesis odnosno bez upotrebe programa SynesisPOS (dakle, paragon blokovi, neka druga POS kasa,...).

2. način - učitavanje prometa ostvarenog putem dokumenta Gotovinski račun.
Ukoliko gotovinske račune izdajete upotrebom dokumenta Gotovinski račun iz grupe Maloprodaja, tada se suma prometa ostvarenog u jednom danu automatski učitava iz dokumenata Gotovinski račun u dokument Promet prodavaonice. U sumu se uključuju i prometi ostvareni upotrebom dokumenta 'R račun'.

3. način - učitavanje diskete iz programa SynesisPOS
Treći mogući način izdavanja računa i unosa prometa trgovine je upotreba našeg programa SynesisPOS.
Program SynesisPOS je cjelovita POS kasa, koja podatke o artiklima preuzima iz programa Synesis, te na kraju radnog dana, podatke o prometu vraća u program Synesis. Prijenos podataka može biti putem diskete, ili bilo kojeg drugog medija. Ukoliko se program SynesisPOS i program Synesis koriste na istom računalu, ili na računalima koja su povezana kroz mreži, prijenos podataka se može obaviti i preko diska računala, bez upotreba disketa.

4. način - učitavanje podataka direktno iz programa SynesisPOS
Ovaj način učitavanja podataka je moguć samo ako su programi Synesis i SynesisPOS povezani. (Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SyensisPOS nalaze se u 'Najčešćim pitanjima'.). U tom slučaju, program će automatski iz programa SynesisPOS učitati ukupne podatke o prometu bez potrebe da se u programu SynesisPOS prethodno napravi disketa s podacima.

5. način - učitavanje iz VP računa
Može se raditi samo ako se kupcima pravnim osobama izdaje Račun VP. Ovaj obračun je dodatni obračun, pa za isti datum treba napraviti i standardni obračun, te obračun za Račune VP, ako ih u tom danu ima. Sa knjigovodstvenog aspekta, nema potrebe za usluge raditi obračun računa VP (jer nema što za knjižiti), ali je nužno ga napraviti ako se želi koristiti izvještaj o ukupnom prometu usluga (koji se radi na temelju podatak iz ovog obračuna).

Da bi dokument Promet usluga znao na koji način se učitavaju podaci, potrebno je u prametrima dokumenta postaviti vrijednost parametra 'Način unosa podataka' na jednu od ove četiri opcije. Ovisno o tome koju opciju odaberete, dokument Promet usluga će, kad pokrenete upis novog dokumenta, učiniti jednu od ove četiri stvari:
- tražiti disketu s podacima o prometu programa SynesisPOS
- automatski učitati podatke iz dokumenata Gotovinski račun
- automatski učitati podatke iz programa SynesisPOS
- ništa neće uraditi, nego će čekati da upišete podatke ručno

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.


AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Promet usluga automatski knjiži:
- financijsko
- zaduženje trgovine za ostvareni promet
- prihod od prodaje po tarifnim brojevima PDV-a
- obvezu za PDV

- PDV (samo za poduzeća, odnosno za korisnike koji izdaju R1 račune - vidi: Parametri- tip računa korisnika)
- zapis o ostvarenom prometu u knjigu IRA i PDV obrazac

Automatsko knjiženje prometa trgovine u knjigu IRA ne vrši se za korisnike obrtnike, zato što je moguće da je dio prometa ostvaren putem kreditnih kartica, čekova, plaćanje na rate, itd.. U takvim slučajevima, knjiženje obveze PDV-a ne bi bilo točno, budući da ovaj dokument ne obuhvaća podatke o načinu plaćanja. Stoga, korisnici- obrtnici, unos prometa trgovine u knjigu IRA vrše ručno, put